underlineallarticles

Technologická agentura ČR

Vědecká gramotnost pro odolnou společnost 21. století

Řešitel:Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Jan Maršálek, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Unicorn UK-Centrum pro teoretická studia, Univerzita Palackého v Olomouci-Filosofická fakulta
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:SIGMA/ DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ (SHUV)
Trvání:Duration:2023-2026

Sociální a motivační faktory studia a jejich vliv na studijní výsledky v terciárním vzdělávání se zaměřením na technické obory

Řešitel:Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Jan Balon, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Unicorn Vysoká škola s.r.o., ČVUT - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Vysoká škola
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:SIGMA/ DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ (SHUV)
Trvání:Duration:2023-2025

Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu

Řešitel:Investigator:České vysoké učení technické v Praze , Fakulta dopravní (doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Juraj Hvorecký, Ph.D.), Ústav informatiky AV ČR (PhDr. David Černý, Ph.D.)
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:DOPRAVA2020+
Trvání:Duration:2023-2025

Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Martin Hájek, FSV UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D., filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2021 – 2023

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze

Řešitel:Investigator:Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o., Masarykova univerzita
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2020 – 2023