underlineallarticles

Představujeme se

 

IMG 7993 orez JKFilosofický ústav Akademie věd České republiky je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy a globálních studií). 

Kromě základního výzkumu, který usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, pracovníci Filosofického ústavu rovněž zohledňují kulturní potřeby současné české společnosti. Mezi jejich úkoly patří například recepce výsledků světového filosofického bádání v českém prostředí, což umožňuje, aby filosofie a příbuzné humanitní vědy v České republice trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Badatelé Filosofického ústavu svou prací také posilují vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru se zřetelem k dějinnému přínosu zde působících významných myslitelů. Základními badatelskými výsledky pracovníků Filosofického ústavu jsou pravidelně publikované odborné knihy, monografie a vědecké články, z nichž řada vychází v zahraničí, pořádané vědecké konference, kolokvia či přednášky.

Filosofický ústav, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, je v současné době strukturován do dvanácti výzkumných týmů. Badatelé v těchto útvarech (přehlednou a rychlou informaci o uspořádání Filosofického ústavu získáte z organizačního schématu) se ve své práci soustřeďují na tři hlavní tematické celky:

1) Aktuální problémy současné filosofie a filosofické aspekty příbuzných vědních disciplín (Oddělení analytické filosofie; Oddělení logiky; Oddělení současné kontinentální filosofie; Oddělení novověké racionality; Oddělení morální a politické filosofie společně s Centrem globálních studií; Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti).

2) Dějiny evropského a českého filosofického myšlení (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení; Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku; Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky; Oddělení pro studium moderní české filosofie).

3) Vybrané problémy příbuzných humanitních disciplín, zejména klasická a medievistická studia (Kabinet pro klasická studia; společná pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy připojená k Filosofickému ústavu: Centrum biblických studií; Centrum medievistických studií; Centrum pro teoretická studia).

Při výzkumu ústav těsně spolupracuje s českými a zahraničními univerzitami a dalšími vědeckými institucemi. Spolu s partnerskými univerzitami realizuje doktorské studium v sedmi studijních programech, které studentům umožňuje využívat badatelské infrastruktury Filosofického ústavu a spolupracovat se školiteli z řad jeho zaměstnanců. Filosofický ústav se s významnými zahraničními vědeckými institucemi podílí na řadě badatelských projektů. Počty mezinárodních projektů a dohod o spolupráci v současnosti přesahují několik desítek. Každoročně se na práci ústavu podílejí rovněž hostující zahraniční badatelé během svých výzkumných pobytů.

V roce 2018 byl na doporučení Akademické rady AV ČR zřízen mezinárodní poradní sbor jako stálý poradní orgán ředitele FLÚ. Jeho úkolem je poskytovat ústavu kontinuální poradenskou činnost při jeho výzkumných aktivitách, naplňování vědní koncepce, navazování mezinárodní spolupráce, účasti v zahraničních projektech a průběžného hodnocení činnosti pracoviště. Členkami a členy sboru jsou renomovaní zahraniční odborníci etablovaní v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů, pokrývajících vědeckou strukturu FLÚ.

Ústav každoročně organizuje množství mezinárodních a domácích vědeckých konferencí, workshopů, přednášek a seminářů. Vydává osm vědeckých časopisů (např. Filosofický časopis nebo Listy filologické) a rozvíjí ediční činnost ve vlastním nakladatelství Filosofia, které poskytuje nejen otevřenou publikační platformu pro původní vědecké práce z oblasti filosofie a příbuzných humanitních disciplín, ale přináší rovněž české překlady významných světových děl z těchto oborů. Od roku 2017 vydává Filosofický ústav ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH rovněž knihy ve specializovaných edičních řadách OIKOYMENH, které se zaměřují na publikaci nejhodnotnějších děl evropské a světové filosofické tradice.

Veřejně přístupné knihovny Filosofického ústavu disponují oborově specializovaným knižním fondem čítajícím více než 110 000 svazků. Ústav též pořádá či odborně zaštiťuje vzdělávací a popularizační akce pro širší veřejnost, ať už se jedná o pravidelné letní školy, Festival filosofie ve Velkém Meziříčí či Dny otevřených dveří.

Filosofický ústav Akademie věd České republiky vznikl v roce 1990 obnovením původního Filosofického ústavu ČSAV (zřízen 1. ledna 1953), který byl z politických důvodů zrušen v roce 1970. Ke dni 1. 1. 2007 se ústav přeměnil z dosavadní státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Výroční zprávy, zřizovací listinu a jiné podrobnější informace o ústavu naleznete v sekci Dokumenty.

Historii areálu Jilská–Husova, v němž spolu s Filosofickým ústavem sídlí také Sociologický ústav a Ústav dějin umění, poutavě přibližuje kniha Františka Pospíšila Dům a čas (Praha 2016), dostupná volně jako e-kniha ZDE.

https://lekarnapodstrani.com/