underlineallarticles

operační programy

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR

Účelem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci, kterého bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu:

- Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“;

- Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace;

- Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace;

- Strategické nastavení a rozvoj oteveného přístupu k věděckým informacím;

- Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022

  

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Název projektu: Posílení mobility ve filosofickém bádání (MEMPHIS II)

Projekt MEMPHIS II posílí profesní růst perspektivních lidských zdrojů FLÚ AV ČR pomocí realizace mobilit výzkumníků v oborech s dopadem na aktuální společenské výzvy spojené s rozvojem znalostní společnosti a proměnami kulturní identity a podpoří mezinárodní spolupráci s předními vědeckými pracovišti ze zemí s vysokým vědeckým výkonem. Díky přenosu znalostí a oborového know-how projekt přispěje ke koncepčnímu rozvoji výzkumné organizace při dosahování excelence v evropském výzkumném prostoru.

Termín realizace: 8/2021 – 6/2023

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Logolink OP VVV cz frame res