underlineallarticles

operační programy

OP JAK Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004595

Příjemce: Univerzita Karlova

Partnerská pracoviště: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Univerzita Pardubice

Filosofický ústav AV ČR je partnerem projektu CoRe, který se zaměřuje na problémově orientovaný interdisciplinární výzkum vztahu mezi odolností a konfliktem nejen v české společnosti, a to se zřetelem k válečné situaci na Ukrajině a k soudobým klimatickým, energetickým či migračním krizím. Podmínkou pro takto komplexní výzkum je propojení excelentních skupin vč. ERC nositelů, rozvoj a internacionalizace výzkumných týmů, zajištění materiálních podmínek a intenzivní zapojení do evropského výzkumného prostoru.

Cílem projektu je realizace výzkumných záměrů, navázání nových mezinárodních spoluprací, pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných záměrů a realizace mobilit vedoucích k internacionalizaci výzkumného týmu.

Termín realizace: 1.9.2023 - 30.6.2028

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

        EUMŠMT Barevné RGB

 

  

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Název projektu: Posílení mobility ve filosofickém bádání (MEMPHIS II)

Projekt MEMPHIS II posílí profesní růst perspektivních lidských zdrojů FLÚ AV ČR pomocí realizace mobilit výzkumníků v oborech s dopadem na aktuální společenské výzvy spojené s rozvojem znalostní společnosti a proměnami kulturní identity a podpoří mezinárodní spolupráci s předními vědeckými pracovišti ze zemí s vysokým vědeckým výkonem. Díky přenosu znalostí a oborového know-how projekt přispěje ke koncepčnímu rozvoji výzkumné organizace při dosahování excelence v evropském výzkumném prostoru.

Termín realizace: 8/2021 – 6/2023 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink OP VVV cz frame res