underlineallarticles

operační programy

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Vědomí ve hmotném světě (CON-MAT)

Ačkoliv subjektivní vědomí s jeho prožívanými kvalitami úzce souvisí s neurálními procesy, není jasné, jak ho tyto procesy utvářejí. Nespokojenost s fyzikalistickým paradigmatem vedla k oživení zájmu o supra-fyzikalismus, podle něhož hmota má fundamentální niterné vlastnosti, které jsou relevantní pro vznik lidského vědomí. Cílem projektu je pomocí inovativní metodologie založené na pojmu fenomenality uvědomění identifikovat povahu těchto vlastností a nabídnout nový pohled na supra-fyzikalismus.

Termín realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

 

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR

Účelem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci, kterého bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu:

- Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“;

- Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace;

- Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace;

- Strategické nastavení a rozvoj oteveného přístupu k věděckým informacím;

- Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022

 

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Název projektu: Technika jako médium lidské existence:

Interdisciplinárním propojením současné mediální filosofie, filosofie technologie a myšlení Waltera Benjamina projekt rozvíjí originální antropologický koncept pojímající technologii jako médium existence. Cílem projektu je ukázat, že technologie funguje nejen instrumentálně a zprostředkovaně, ale také bezprostředně, zejména ve sféře vnímání. Projekt se soustředí na ontologické předpoklady tohoto působení s ohledem na lidskou tělesnost a zároveň na jeho sociální a politické důsledky.

Termín realizace 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

 

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Název projektu: Posílení mobility ve filosofickém bádání (MEMPHIS II)

Projekt MEMPHIS II posílí profesní růst perspektivních lidských zdrojů FLÚ AV ČR pomocí realizace mobilit výzkumníků v oborech s dopadem na aktuální společenské výzvy spojené s rozvojem znalostní společnosti a proměnami kulturní identity a podpoří mezinárodní spolupráci s předními vědeckými pracovišti ze zemí s vysokým vědeckým výkonem. Díky přenosu znalostí a oborového know-how projekt přispěje ke koncepčnímu rozvoji výzkumné organizace při dosahování excelence v evropském výzkumném prostoru.

Termín realizace: 8/2021 – 6/2023

 

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

Název projektu: LINDAT/CLARIAH-CZ - Rozšíření repozitáře, služeb avýpočetního klastru výzkumné infrastruktury

Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice

Termín realizace: 2020-2021

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Logolink OP VVV cz frame res