underlineallarticles

digitální databáze

Výzkumníci FLÚ AV ČR vytvořili řadu databází a korpusů, které pokrývají široké spektrum oborů od klasických a středověkých studií až po bibliografická data nebo korpusy věnované významným českým filosofům (např. Jan Ámos Komenský nebo Jan Patočka). Databáze jsou zdarma přístupné na internetu. Vybrané databáze jsou zahrnuty do nově vytvořené velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ fungující od roku 2019. Zdroje LINDAT/CLARIAH-CZ tvoří distribuovaný národní uzel celoevropské sítě DARIAH-EU pro digitální humanitní vědy.

Zdroje FLÚ AV ČR v LINDAT/CLARIAH-CZ

Zásadní je sjednocení a standardizace těchto databází, pokud jde o ukládání dat, specifikaci metadat, stanovení autorských práv a politiky přístupu. To usnadní vývoj jednotného zastřešujícího uživatelského rozhraní s dostupností všech důležitých nástrojů pro výzkum (např. další možnosti vyhledávání, fulltextové vyhledávání, snadno dostupná a exportovatelná data, moduly pro víceúrovňový přístup pro zobrazení a úpravy zdrojových souborů v úložišti, sjednocené a propojené prostředí umožňující kvantifikaci příslušných jevů, optimalizace webového uživatelského rozhraní pro mobilní zařízení atd.). To by mělo nejen zefektivnit a zjednodušit výzkum obecně, ale také umožnit provádění nových, dříve nedosažitelných druhů výzkumu.

MEMORI

MEMORI je soubor zdrojů zaměřených na české intelektuální dějiny z období středověku a raného novověku a jejich antických inspirací. Zastřešující portál je připravován v úzké spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR. FLÚ AV ČR spravuje tyto databáze MEMORI:

Součást LINDAT/CLARIAH-CZ.

Patočka Digital

Součást LINDAT/CLARIAH-CZ.

Seznam ostatních databází

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých zemích od počátku až do současnosti. Obsahem databáze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradicí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro zde sídlící objednavatele.
Více informací o databázi ZDE

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafické kultuře v českých zemích od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nápis je definován jako text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika atd.) a na gobelínech.
Více informací o databázi ZDE.

Bibliografie Jana Patočky
Bibliografie AJP zahrnuje veškeré publikované texty Jana Patočky od prvního časopiseckého článku z roku 1928 až dodneška. Její součástí je rovněž kompletní soupis sekundární literatury o Patočkově filosofii.
Více informací o databázi ZDE.

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus - Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledávání podle jmen.

Czech medieval sources on-line
Databáze edic k dějinám českého středověku se soustředí především na díla vydaná v období, na která se nevztahují autorská práva. K březnu 2015 bylo takto publikováno celkem 580 edic.
Více informací o databázi ZDE.

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci.
Více informací o databázi ZDE.  

Digitální obrazový archiv KKS (přístupný pouze z počítačů v Knihovně KKS)
Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. obsahuje digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků vzniklých do roku 1800 (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus kaple sv. Václava svatovítské katedrály aj.).

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní z cca. šedesáti historických kancionálů vydávaných v průběhu 16.-18. století, což pokrývá prakticky celou kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21221 záznamů jednotlivých písní.
Více informací o databázi ZDE.

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu.

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae
Slovník spisovatelů a učenců Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826). Tímto dílem vrcholí snahy řady vzdělanců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s koncepcí historia litteraria od počátků až po jejich současnost. Digitální databáze obsahuje zatím hesla A-B, další se postupně doplňují.

Kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích
Databáze obsahující skeny značné části (A-D, Pi-Z) kartotéky, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny v českých zemích.

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800.
Více informací o databázi ZDE

Korespondence Jana Amose Komenského
Korespondence Philippa Jacoba Sachse z Löwenheimu. Korespondence Amanda Polana z Polansdorfu

Katalog korespondence J. A. Komenského, vzniklý v rámci mezinárodní databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online, obsahuje 566 dopisů z let 1622-1670. Katalog korespondence Philippa Sachse von Löwenheim obsahuje 143 dopisů z let 1648-1672. Katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu obsahuje 293 dopisů z let 1584-1610.
Více informací o databázi ZDE.

LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století
Databáze obsahuje bibliografické údaje o 1198 bohemikálních liturgických rukopisech z období 12. - 18. století.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací.

Repertorium operum antihussiticorum (Repertorium protihusitských děl)
Databáze obsahuje údaje o teologických traktátech sepsaných v 15. století a namířených polemicky proti husitskému učení. Databáze soustřeďuje informace o rukopisném dochování traktátů, jejich edicích a bibliografii.
Více informací o databázi ZDE.

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdejším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od počátku knihtisku až do roku 1860.
Více informací o databázi ZDE.

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, zahrnující aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I-II (A-H).

Výzkumníci FLÚ AV ČR vytvořili řadu databází a korpusů, které pokrývají široké spektrum oborů od klasických a středověkých studií až po bibliografická data nebo korpusy věnované významným českým filosofům (např. Jan Ámos Komenský nebo Jan Patočka). Databáze jsou zdarma přístupné na internetu. Vybrané databáze jsou zahrnuty do nově vytvořené velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ fungující od roku 2019. Zdroje LINDAT/CLARIAH-CZ tvoří distribuovaný národní uzel celoevropské sítě DARIAH-EU pro digitální humanitní vědy.

Zdroje FLÚ AV ČR v LINDAT/CLARIAH-CZ

Poslání

  • Poskytovat veřejnosti, studentům a vědeckým pracovníkům unikátní, specializované, pečlivě připravené a obohacené elektronické kolekce, data a služby odpovídající nejnovějším standardům.
  • Podpořit a usnadnit výzkum intelektuálních dějin na základě bohemikálních zdrojů zejména z období středověku a raného novověku.
  • Zpřístupňovat díla významných osobností české filosofie pro studium i bádání s pomocí digitálních metod.

MSMT logotyp text CMYK czMSMT logotyp text CMYK cz

The LINDAT/CLARIAH-CZ project (LM2023062 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under the programme LM of “Large Infrastructures”.

memori

Součást LINDAT/CLARIAH-CZ.

MEMORI je soubor zdrojů zaměřených na české intelektuální dějiny z období středověku a raného novověku a jejich antických inspirací. Zastřešující portál je připravován v úzké spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR. FLÚ AV ČR spravuje tyto databáze MEMORI:

patocka

Součást LINDAT/CLARIAH-CZ.

 

Seznam ostatních databází

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých zemích od počátku až do současnosti. Obsahem databáze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradicí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro zde sídlící objednavatele.
Více informací o databázi ZDE

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafické kultuře v českých zemích od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nápis je definován jako text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika atd.) a na gobelínech.
Více informací o databázi ZDE.

Bibliografie Jana Patočky
Bibliografie AJP zahrnuje veškeré publikované texty Jana Patočky od prvního časopiseckého článku z roku 1928 až dodneška. Její součástí je rovněž kompletní soupis sekundární literatury o Patočkově filosofii.
Více informací o databázi ZDE.

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus - Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledávání podle jmen.

Czech medieval sources on-line
Databáze edic k dějinám českého středověku se soustředí především na díla vydaná v období, na která se nevztahují autorská práva. K březnu 2015 bylo takto publikováno celkem 580 edic.
Více informací o databázi ZDE.

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci.
Více informací o databázi ZDE.  

Digitální obrazový archiv KKS (přístupný pouze z počítačů v Knihovně KKS)
Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. obsahuje digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků vzniklých do roku 1800 (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus kaple sv. Václava svatovítské katedrály aj.).

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní z cca. šedesáti historických kancionálů vydávaných v průběhu 16.-18. století, což pokrývá prakticky celou kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21221 záznamů jednotlivých písní.
Více informací o databázi ZDE.

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu.

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae
Slovník spisovatelů a učenců Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826). Tímto dílem vrcholí snahy řady vzdělanců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s koncepcí historia litteraria od počátků až po jejich současnost. Digitální databáze obsahuje zatím hesla A-B, další se postupně doplňují.

Kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích
Databáze obsahující skeny značné části (A-D, Pi-Z) kartotéky, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny v českých zemích.

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800.
Více informací o databázi ZDE

Korespondence Jana Amose Komenského
Korespondence Philippa Jacoba Sachse z Löwenheimu. Korespondence Amanda Polana z Polansdorfu

Katalog korespondence J. A. Komenského, vzniklý v rámci mezinárodní databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online, obsahuje 566 dopisů z let 1622-1670. Katalog korespondence Philippa Sachse von Löwenheim obsahuje 143 dopisů z let 1648-1672. Katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu obsahuje 293 dopisů z let 1584-1610.
Více informací o databázi ZDE.

LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století
Databáze obsahuje bibliografické údaje o 1198 bohemikálních liturgických rukopisech z období 12. - 18. století.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací.

Repertorium operum antihussiticorum (Repertorium protihusitských děl)
Databáze obsahuje údaje o teologických traktátech sepsaných v 15. století a namířených polemicky proti husitskému učení. Databáze soustřeďuje informace o rukopisném dochování traktátů, jejich edicích a bibliografii.
Více informací o databázi ZDE.

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdejším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od počátku knihtisku až do roku 1860.
Více informací o databázi ZDE.

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, zahrnující aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I-II (A-H).

https://lekarnapodstrani.com/