Dohody o spolupráci

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko, oblast spolupráce: interdisciplinární medievistika

Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Německo, oblast spolupráce: středověké dějiny Židů v prostoru Římské říše

Centre for Medieval Studies at the University of Bergen, Norsko, oblast spolupráce: projekty věnované církevním dějinám pozdního středověku

Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Slovensko, oblast spolupráce: interdisciplinární medievistika

CNRS – Archives Husserl, Francie, oblast spolupráce: Husserlova filosofie jazyka

Filozofický ústav SAV v Bratislavě, Slovensko, oblasti spolupráce: dějiny filosofie, dějiny českého a slovenského filosofického myšlení v kontextu vzájemných vztahů, filosofické aspekty kulturně-politických problémů ve střední Evropě, filosofické a metodologické problémy přírodních věd, filosofie jazyka a logické problémy jazyka, etika a morální filosofie, každoroční slovensko-česká symposia, vydávání publikací a vydávání časopisu Organon F

Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitāte, Lotyšsko, oblast spolupráce: analytická filosofie, novověká racionalita, morální a politická filosofie, společnosti založené na vědění, sociokulturní pluralismus

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Philosophie, Německo, oblast spolupráce: Hegel a německý idealismus

Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Rakousko, oblast spolupráce: výzkum rozvoje vernakulárních jazyků

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS, Karlsruhe, und Karlsruher Institut für Technologie, KIT, Karlsruhe, Německo, oblasti spolupráce: inovační kultury a výzkum rizik nových technologií; problém kulturní rozmanitosti a nových medií (účast na mezinárodním projektu International Network on Cultural Diversity and New Media – CultMedia)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polsko, oblast spolupráce: bádání o problematice raně novověkých myšlenkových proudů a vybraných problémů středověké teologie a filosofie

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa, Polsko, oblast spolupráce: medievistická a raněnovověká studia

Inštitút filozofie a etiky Filozofické fakulty Prešovské univerzity, Slovensko, oblast spolupráce: filosofické otázky bioetiky, zejména vztahující se k těmto tematickým okruhům: (a) metodologické otázky bioetiky; (b) specifika středoevropského kulturního prostoru a jeho tradic ve vztahu k problémům bioetiky a pluralitní občanské společnosti; (c) otázky bioetiky ve světle filosofie tělesnosti; (d) širší environmentální kontext bioetiky

Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalterstudien der Universität Salzburg, Rakousko, oblast spolupráce: Postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin a spolupráce na projektech ke kuturním dějinám středověku

Kansas State University, Department of Philosophy, USA, oblast spolupráce: projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary theory on sources and determinants of meaning: jde o výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie a estetiky

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko, oblast spolupráce: pregraduální a postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin

Magyar Tudományos Akadémia - Irodalomtudományi Intézet (Maďarská Akademie věd - Literárněvědný ústav), Maďarsko, oblast spolupráce: novolatinská literatura na území habsburské monarchie – její formy, témata, středoevropské souvislosti

Martin Grabmann Forschungsinstitut für mittelalterliche Theologie, Ludwig-Maximillians Universität München, Německo, oblast spolupráce: společné bádání o vybraných aspektech středověké filosofie a teologie

Murdoch University in Perth, Austrálie, oblast spolupráce: filosofie Jana Patočky, řešení grantového projektu Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo, oblast spolupráce: církevní dějiny středověku – dějiny benediktinského řádu

Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko, oblast spolupráce: spolupráce při převodu Knihopisu českých a slovenských tisků do elektronické podoby

Stockholms universitet, Filosofiska institutionen, Švédsko, oblast spolupráce: projekt Language, reality, fi ction: philosophy and literary theory on sources and determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie a estetiky

Stockholm universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Švédsko, oblast spolupráce: projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary theory on sources and determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie a estetiky

Technische Universität Dresden, Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG), Německo, oblast spolupráce: společná bádání o vybraných problémech středověkých náboženských, intelektuálních a řádových dějin

Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, oblast spolupráce: filosofie a příbuzné humanitní obory

Universitat de València, Departament de Filosofia, Španělsko, oblast spolupráce: projekt Language, reality, fi ction: philosophy and literary theory on sources and determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie a estetiky

Università di Bologna, Dipartimento Filosofia e Comunicazione, Itálie, oblast spolupráce: projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary theory on sources and determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie a estetiky

University of Oxford, Velká Británie, oblast spolupráce: projekt Cultures of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters

Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Košice – katedra filozofie a dejín filozofie, Slovensko, oblast spolupráce: klasická německá filosofie a fenomenologicko-existenciálněhermeneutická filosofie

Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Rakousko, oblast spolupráce: novolatinská literatura na území habsburské monarchie – její formy, témata, středoevropské souvislosti

Warburg Institute, University of London, Velká Británie, oblast spolupráce: společné badatelské projekty, workshopy, společné publikace, badatelské pobyty a přednášky

https://lekarnapodstrani.com/