underlineallarticles

rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR (OP VVV)

Cílem projektu Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu Akademie věd ČR (FLÚ AV ČR), podpořeného z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626), je zefektivnit infrastrukturní zázemí pracovníků instituce a významně posílit podporu špičkového výzkumu, který je hlavním posláním ústavu.

Projekt má zásadně přispět k naplnění cílů stanovených v Koncepci řízení Filosofického ústavu, základním dokumentu pro strategické řízení instituce na léta 2018–2023. Jádrem této koncepce je pojetí ústavu jako vědeckého pracoviště, které vytváří co nejlepší podmínky pro vědeckou práci a všestranně podporuje bádání v oblasti filosofie i dalších profilujících oborech. Usiluje o zlepšení administrativních a dalších podpůrných činností badatelské práce, včetně podmínek pro stabilní postavení a kvalifikační růst pracovníků servisních útvarů.

Logolink OP VVV cz frame res