underlineallarticles

Náborová politika (OTM-R)

Základní principy pro nábor zaměstnanců 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen FLÚ) se dne 17. července 2021 stal držitelem mezinárodního ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (dále jen HR Award) a získal tím mj. právo užívat logo HR Award. Toto ocenění představuje uznání, že daná instituce přijala a naplňuje principy a zásady stanovené Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Součástí tohoto prestižního ocenění je přijetí závazku o naplňování předepsaných zásad a pravidel v oblasti náboru vědeckých pracovníků. Vedení výběrových řízení a realizace náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň do FLÚ musí být v souladu s přístupem tzv. Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy (dále jen OTM-R politiky).

O – Otevřenost

Veškerá výběrová řízení jsou zveřejňována na webových stránkách instituce, na kariérních stránkách AV ČR, na portálu Euraxess a placených portálech (v případě relevance), aby se informace o novém pracovním místě dostala k co možná nejširšímu okruhu potenciálních uchazečů. FLÚ podporuje zaměstnávání externích kandidátů, kandidátů ze zahraničí a také zaměstnávání znevýhodněných skupin. Uchazeči jsou posuzováni bez ohledu na pohlaví, věk, sexuální orientaci, zdravotní či rodinný stav, rasový či etnický původ, náboženství, či politické smýšlení.

T – Transparentnost

Kritéria výběru jsou vždy uvedena v textu inzerce a kandidáti jsou informování o průběhu výběrového řízení i jeho konečném výsledku. Součástí inzerátu je také nabídka zaměstnaneckých výhod a poskytovaných benefitů. Uvedeny jsou informace související s podmínkami podání přihlášky do výběrového řízení.

M – Měřitelné výsledky

Při posuzování došlých přihlášek se zohledňuje dosažená praxe a prokazatelné výsledky. FLÚ zastává přístup rovných příležitostí, tj. hodnotí se nejen odborná kvalifikace, ale i samotný potenciál kandidátů. Zkušenost s mobilitou (různého druhu) je všeobecně vítána.

V praxi to znamená uplatňování nadefinovaných zásad, jejichž stručný přehled je obsahem tohoto dokumentu.

OBECNÉ ZÁSADY:

 • FLÚ při svém náboru nových zaměstnanců postupuje v souladu se zásadami otevřeného, transparentního a na dosažených výsledcích založeného náboru vědeckých pracovníků. Dosažené výsledky v publikační a dalších odborně relevantních oblastech jsou posuzovány nejen z kvantitativních, ale i kvalitativních hledisek, přičemž je brán v potaz i kontext jejich dosažení. Jedním ze znaků naplňování těchto pravidel je i stanovení a zveřejnění tzv. OTM-R politiky na webových stránkách instituce.

 • FLÚ se řídí interními pravidly a dokumenty, které upravují a standardizují postupy jednotlivých fází náboru (počínaje zásadami inzerování pracovních míst, přes vedení a organizaci výběrových pohovorů, hodnocení způsobilosti a vhodnosti kandidátů, pravidel komunikace s uchazeči a konče zásadami při řešení stížností a případných námitek).

 • Komunikace s uchazeči v průběhu vedení výběrových řízení je uchovávána v písemné i elektronické podobě.

 • FLÚ podporuje nábor ze strany externích kandidátů, podporuje zaměstnávání znevýhodněných skupin a přijímání výzkumníků ze zahraničí (vyčleněná pozice HR konzultantky pro zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí). FLÚ podporuje částečné úvazky, práci z domova, vyčlenila finanční zdroje pro vzdělávání a rozvoj vědeckých pracovníků, umožňuje časovou flexibilitu při plnění pracovních povinností, nabízí podporu pro rodiče vracející se po MD/RD (mj. prostřednictvím dětských skupin).

ZÁSADY INZERCE A PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

 • FLÚ vychází z jednotného vzoru pro inzerování pracovních míst, který následně zohledňuje individuální požadavky jednotlivých oddělení a pracovních pozic. Text inzerce obsahuje popis pracovní pozice, nadefinované požadavky na pracovní místo, přehled zaměstnaneckých výhod a poskytovaných benefitů. Dále obsahuje instrukce k podání přihlášky, vč. termínu uzávěrky došlých žádostí.

 • Inzerce probíhá prostřednictvím oficiálních webových stránek FLÚ, přidružených sociálních sítích, prostřednictvím kariérních stránek Akademie věd České republiky a mezinárodního webového portálu EURAXESS (v případě relevance i dalších webových platforem, vč. placených).

 • Výběrová řízení jsou vyhlašována po dobu nejméně tří týdnů; dle pravidel Stanov AV ČR (čl. 51).

 • FLÚ usiluje o minimální administrativní zátěž pro uchazeče a umožňuje podávání přihlášek do výběrových řízení prostřednictvím pouze elektronických podkladů.

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A VÝBĚR:

 • Ve FLÚ existují jasná pravidla pro sestavování a jmenování výběrových komisí. Jsou jmenovány ředitelem instituce. Komise jsou složené z předních odborníků v dané oblasti, jejichž cílem je posuzovat především odborné kvality a vědeckou způsobilost kandidátů, s ohledem na jejich senioritu. Důraz je kladen na zastoupení žen ve výběrových komisích a na přítomnost externích členů. V komisích bývá zpravidla přítomna HR generalistka. Pro posuzování kandidátů slouží mj. Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR.

 • Při realizaci výběrových řízení a vedení výběrových pohovorů se FLÚ řídí doporučenými standardy. Vedoucí pracovníci mají k dispozici soubor HR dokumentů (zvláště „Příručka doporučených postupů pro nábory“ a „Praktické tipy pro vedení přijímacích pohovorů“), které podrobně popisují jednotlivé oblasti kompetencí a veškeré kroky vedoucí k úspěšnému náboru nových zaměstnanců.

ZÁSADY KOMUNIKACE S UCHAZEČI:

 • FLÚ informuje veškeré kandidáty o ukončení a výsledku výběrového řízení, resp. poskytuje zpětnou vazbu těm, kteří se účastnili výběrových pohovorů.

 • Vybranému kandidátovi je zasílána oficiální pracovní nabídka, která obsahuje informace týkající se názvu pozice, data nástupu, výše mzdové odměny, pracovních podmínek atp. Jakmile uchazeč potvrdí přijetí pracovní nabídky, předává HR generalistka informaci kolegyni z personálního oddělení a ta přebírá komunikaci s budoucím zaměstnancem ohledně domluvy podepsání pracovní smlouvy a absolvování dalších pracovně-právních formalit.

 • V případě podaných námitek vůči výsledku výběrového řízení se FLÚ řídí doporučenými postupy. Stížnostmi se zabývá vedení FLÚ ve spolupráci s vedoucím výběrové komise v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů.


Metodika OTM-R celé znění ZDE


*Z důvodu lepší srozumitelnosti uvádíme v dalších částech textu buď tzv. generické maskulinum, příp. výrazy typu „zaměstnanec, kandidát, uchazeč, pracovník“, avšak vždy máme na mysli všechny osoby bez ohledu na jejich genderovou identitu