underlineallarticles

přínos pro Filosofický ústav

Díky projektu Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu Akademie věd ČR bude možné vytvořit, implementovat a personálně podpořit řadu dílčích strategií, které následně pomohou zlepšit pracovní prostředí instituce i její nezbytné infrastrukturní ukotvení v oblastech, které jsou v současnosti ošetřeny nedostatečně nebo dosud neexistují. Jsou to:

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Excellence in Research Award“. Více ZDE
Přínosy:

 • Získání prestižního ocenění HR Award a zviditelnění ústavu na národní i mezinárodní úrovni;
 • zvýšení kvality pracovních podmínek a péče o zaměstnance ústavu v souladu se standardy Evropského výzkumného prostoru;
 • lepší podmínky pro profesní rozvoj a strategická podpora kariérního růstu zaměstnanců ústavu;
 • internacionalizace, otevřenost, transparentnost a vyšší atraktivita pracoviště při oslovování badatelů ze zahraničí;
 • profesionalizace a modernizace HR oddělení;
 • zkvalitnění organizační kultury a rozšíření angličtiny jako druhého administrativního jazyka pro podporu kontaktů se zahraničím.

Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace.
Přínosy:

 • Vytvoření a implementace etického kodexu Filosofického ústavu;
 • optimalizace a transparentní nastavení procesu náboru nových pracovníků;
 • rozvoj znalostí a dovedností výzkumných i vědu podporujících pracovníků ústavu díky široké nabídce vzdělávacích aktivit;
 • profesionalizace a kapacitní optimalizace dosud poddimenzovaného personálního zajištění grantové a projektové agendy v ústavu;
 • zlepšení interní komunikace.

Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.
Přínosy:

 • Vytvoření strategie mezinárodní spolupráce a internacionalizace definující zapojení Filosofického ústavu nejen do evropského výzkumného prostoru;
 • získání zkušeností u zahraničních partnerů formou stáží pracovníků na špičkových zahraničních pracovištích, resp. hostování zahraničních odborníků u nás;
 • podpora publikačních aktivit v cizím jazyce mj. formou úhrady korektur anglických odborných textů a poplatků za vydání odborných cizojazyčných publikací;
 • zavádění angličtiny jako druhého jazyka prostřednictvím jazykového vzdělávání relevantních pracovníků a překladu klíčových interních dokumentů ústavu.

Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím.
Přínosy:

 • Přijetí ucelené strategie kproblematice otevřené vědy na pracovišti - Strategie Otevřené vědy ve FLÚ je dostupná ZDE;
 • zpracování akčního plánu pro systematické uplatňování principů otevřeného přístupu k výstupům a datům;
 • cílená podpora publikování špičkových výsledků v mezinárodním kontextu v režimu otevřeného přístupu.

Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.
Přínosy:

 • Jasná artikulace významu a přínosu ústavu pro identifikaci a řešení aktuálních společenských problémů a kultivace obecného kulturního prostředí;
 • medializace výstupů s celospolečenským dopadem a upevnění pozice ústavu i samotné filosofie ve vnímání české společnosti;
 • realizace osvědčených i nových aktivit pro širokou veřejnost, se zřetelem ke studentům SŠ a VŠ jako potenciálním zájemcům o studium oboru i o zaměstnání ve Filosofickém ústavu;
 • profesionalizace prezentačních dovedností výzkumných pracovníků.

Logolink OP VVV hor barva cz