underlineallarticles

Etická komise

Základní informace o Etické komisi FLÚ AV ČR

Etická komise FLÚ byla ustavena na jaře 2023  v návaznosti na Etický kodex FLÚ, a to jako nezávislý stálý poradní orgán ředitele FLÚ a Rady pracoviště. 

Etická komise jedná ve složení: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (interní členka), Mgr. Petr Urban, Ph.D. (interní člen), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (externí členka), doc. Petr Sláma, Ph.D. (externí člen). 

Tajemnicí komise je Ing. Petra Zákostelecká.

Podrobnější informace o jmenování členů a členek Etické komise, jejich funkčním období, právech a povinnostech naleznete v Jednacím řádu Etické komise FLÚ.

  

Kontakty a způsob podání podnětu k Etické komisi FLÚ

Oznámení určená Etické komisi je možné podávat v listinné nebo elektronické podobě.  Listinná podání lze odevzdávat v podatelně FLÚ (k rukám tajemnice); pro elektronickou komunikaci je zřízena e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podrobnější informace o konkrétním postupu při projednávání podnětů, včetně časového rámce jednání, kompetencí Etické komise a dotčených subjektů a zveřejnění závěrů šetření naleznete v Jednacím řádu Etické komise FLÚ.

Příklady oblastí, jichž se může týkat podání podnětu (v návaznosti na Etický kodex FLÚ)

Pro všechny pracovníky a pracovnice FLÚ

 • Nerovné zacházení na pracovišti (pracovní znevýhodnění osob z důvodu jejich věku, fyzického handicapu, pohlaví, genderu, sexuální orientace, barvy pleti, etnického původu, státní příslušnosti, světonázoru či náboženského vyznání, jakož i jiných jejich charakteristik, které nesouvisí s výkonem práce).
 • Ponižující jednání (šikana, zastrašování, manipulativní jednání, šíření pomluv, pronásledování, sexuální obtěžování či jiné formy útoku na osobní důstojnost).
 • Nerespektování práce druhých.
 • Podávání záměrně nepravdivých či účelově zkreslených informací v souvislosti s pracovním výkonem.  

Pro vědecké pracovníky a pracovnice

Svoboda bádání

 • Narušení svobody bádání.

Etické aspekty vědecké práce

 • Neetické jednání v oblasti výstupů badatelské práce (např. samoúčelné navyšování počtu badatelských výstupů nebo citací, publikování v odborných časopisech a nakladatelstvích, které nesplňují obvyklé akademické publikační standardy).
 • Narušení etických standardů prezentace výsledků a vystupování na veřejnosti.
 • Porušení etiky výzkumu zahrnujícího lidské subjekty.

Autorství a hodnocení práce druhých

 • Neúcta k autorství (připisování si výsledků cizí práce, plagiátorství apod.).
 • Střet zájmů v odborném hodnocení a dalších oblastech akademické práce.

Výkon funkcí a infrastruktura FLÚ

 • Neplnění povinností, překračování kompetencí či netransparentní jednání v souvislosti s výkonem svěřené funkce.
 • Užívání infrastruktur FLÚ a afiliace k FLÚ pro účely, které jsou v rozporu s posláním FLÚ.

 

Etický kodex Filosofického ústavu AV ČR

CELÝ DOKUMENT

Filosofický ústav AV ČR, jakožto jeden z ústavů Akademie věd České republiky se řídí právními předpisy České republiky a dalšími předpisy, kterým AV ČR a její součásti podléhají, zejména pak Zákonem č. 283/1992 Sb. o AV ČR, Zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Stanovami AV ČR a Etickým kodexem výzkumných pracovníků AV ČR. Etický kodex FLÚ na tyto předpisy a normy navazuje a současně je rozvíjí. Představuje soubor etických zásad, které jsou závazné pro FLÚ, jeho zaměstnance a zaměstnankyně. FLÚ se jako zaměstnavatel zavazuje k vytváření takových pracovních podmínek, které budou naplňování tohoto Etického kodexu podporovat.

Etický kodex vychází ze tří zdrojů: (I) z obecných mravních norem; (II) z nároků spojených se specifickým charakterem výzkumné činnosti; (III) z odpovědnosti veřejné výzkumné instituce vůči veřejnosti.

Základní informace o Etické komisi FLÚ AV ČR

Etická komise FLÚ byla ustavena na jaře 2023  v návaznosti na Etický kodex FLÚ, a to jako nezávislý stálý poradní orgán ředitele FLÚ a Rady pracoviště. 

Etická komise jedná ve složení: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (interní členka), Mgr. Petr Urban, Ph.D. (interní člen), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (externí členka), doc. Petr Sláma, Ph.D. (externí člen). 

Tajemnicí komise je Ing. Petra Zákostelecká.

Podrobnější informace o jmenování členů a členek Etické komise, jejich funkčním období, právech a povinnostech naleznete v Jednacím řádu Etické komise FLÚ.

  

Kontakty a způsob podání podnětu k Etické komisi FLÚ

Oznámení určená Etické komisi je možné podávat v listinné nebo elektronické podobě.  Listinná podání lze odevzdávat v podatelně FLÚ (k rukám tajemnice); pro elektronickou komunikaci je zřízena e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podrobnější informace o konkrétním postupu při projednávání podnětů, včetně časového rámce jednání, kompetencí Etické komise a dotčených subjektů a zveřejnění závěrů šetření naleznete v Jednacím řádu Etické komise FLÚ.

Příklady oblastí, jichž se může týkat podání podnětu (v návaznosti na Etický kodex FLÚ)

Pro všechny pracovníky a pracovnice FLÚ

 • Nerovné zacházení na pracovišti (pracovní znevýhodnění osob z důvodu jejich věku, fyzického handicapu, pohlaví, genderu, sexuální orientace, barvy pleti, etnického původu, státní příslušnosti, světonázoru či náboženského vyznání, jakož i jiných jejich charakteristik, které nesouvisí s výkonem práce).
 • Ponižující jednání (šikana, zastrašování, manipulativní jednání, šíření pomluv, pronásledování, sexuální obtěžování či jiné formy útoku na osobní důstojnost).
 • Nerespektování práce druhých.
 • Podávání záměrně nepravdivých či účelově zkreslených informací v souvislosti s pracovním výkonem.  

Pro vědecké pracovníky a pracovnice

Svoboda bádání

 • Narušení svobody bádání.

Etické aspekty vědecké práce

 • Neetické jednání v oblasti výstupů badatelské práce (např. samoúčelné navyšování počtu badatelských výstupů nebo citací, publikování v odborných časopisech a nakladatelstvích, které nesplňují obvyklé akademické publikační standardy).
 • Narušení etických standardů prezentace výsledků a vystupování na veřejnosti.
 • Porušení etiky výzkumu zahrnujícího lidské subjekty.

Autorství a hodnocení práce druhých

 • Neúcta k autorství (připisování si výsledků cizí práce, plagiátorství apod.).
 • Střet zájmů v odborném hodnocení a dalších oblastech akademické práce.

Výkon funkcí a infrastruktura FLÚ

 • Neplnění povinností, překračování kompetencí či netransparentní jednání v souvislosti s výkonem svěřené funkce.
 • Užívání infrastruktur FLÚ a afiliace k FLÚ pro účely, které jsou v rozporu s posláním FLÚ.

 

Etický kodex Filosofického ústavu AV ČR

CELÝ DOKUMENT

Filosofický ústav AV ČR, jakožto jeden z ústavů Akademie věd České republiky se řídí právními předpisy České republiky a dalšími předpisy, kterým AV ČR a její součásti podléhají, zejména pak Zákonem č. 283/1992 Sb. o AV ČR, Zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Stanovami AV ČR a Etickým kodexem výzkumných pracovníků AV ČR. Etický kodex FLÚ na tyto předpisy a normy navazuje a současně je rozvíjí. Představuje soubor etických zásad, které jsou závazné pro FLÚ, jeho zaměstnance a zaměstnankyně. FLÚ se jako zaměstnavatel zavazuje k vytváření takových pracovních podmínek, které budou naplňování tohoto Etického kodexu podporovat.

Etický kodex vychází ze tří zdrojů: (I) z obecných mravních norem; (II) z nároků spojených se specifickým charakterem výzkumné činnosti; (III) z odpovědnosti veřejné výzkumné instituce vůči veřejnosti.

Free ebooks Library zlibrary project