underlineallarticles

Kabinet pro klasická studia

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd ČR se zaměřuje na výzkum vybraných aspektů řecko-římské antiky v celé její tematické šíři (literatura, historie, jazyk, divadlo, dějiny umění) a antického dědictví v pozdějších epochách (rané křesťanství, středověk, raný novověk) se zvláštním zřetelem k recepci antiky v českých zemích.

Vědečtí pracovníci Kabinetu jsou v současnosti členěni do čtyř badatelských týmů:

Oddělení antické kultury a její recepce (vedoucí Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)

Oddělení biblických studií (vedoucí Mgr. Jan A. Dus, Th.D.)

Oddělení středolatinské lexikografie (vedoucí Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.)

Oddělení novolatinských studií (vedoucí PhDr. Josef Förster, Ph.D.)

Kromě dlouhodobých edičních projektů, jakým je například vydávání Slovníku středověké latiny v českých zemích (projekt je zaštítěn Akademickou unií v Bruselu), se badatelé Kabinetu pro klasická studia soustřeďují na publikování odborných monografií, statí a článků vydávaných u nás i v zahraničí a doplňování a tvorbu specializovaných elektronických databází. Spolupracují nejen s příbuzně zaměřenými odděleními Filosofického ústavu AV ČR (např. Centrum medievistických studií; Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení; Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku), ale rovněž s příbuzně zaměřenými univerzitními pracovišti v ČR (např. s Ústavem řeckých a latinských studií a Katedrou divadelní vědy FF UK v Praze či Ústavem klasických studií FF MU v Brně), kde se také příležitostně podílejí na výuce. Kromě již zmíněného Slovníku středověké latiny Kabinet spolupracuje na řadě dalších mezinárodních projektů, jakými jsou například Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae (koordinováno Akademickou unií v Bruselu), European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama (koordinováno univerzitou v Athénách) či Archive of Performances of Greek and Roman Drama (koordinuje univerzita v Oxfordu).

Kabinet pro klasická studia vydává dvě odborná periodika, Listy filologické (vycházející od roku 1874, dvě dvojčísla ročně) a mezinárodní časopis Eirene. Studia Graeca et Latina (vychází od roku 1960, jedno dvojčíslo ročně), jež jsou zařazena do významných mezinárodních citačních databází (ERIH Plus, JSTOR, SCOPUS, Web of Science).

Pro širší odbornou veřejnost pořádá pracoviště každoročně Den otevřených dveří a Letní školu klasických studií. Součástí Kabinetu je rovněž specializovaná knihovna přístupná veřejnosti, jejíž fond čítá na 60 000 svazků převážně z oborů klasické filologie, historie, teologie a příbuzných disciplín.


KKS03