underlineallarticles

Prof. Petr Sommer laureátem Národní ceny vlády Česká hlava

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., ředitel Centra medievistických studií FLÚ AV ČR a UK, obdržel 3. prosince 2017 nejvyšší české vědecké ocenění, Národní cenu vlády Česká hlava. Prof. Sommer se zaměřuje na církevní archeologii a středověkou duchovní kulturu. Více informací ZDE.

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., ředitel Centra medievistických studií FLÚ AV ČR a UK, obdržel 3. prosince 2017 nejvyšší české vědecké ocenění, Národní cenu vlády Česká hlava. Prof. Sommer se zaměřuje na církevní archeologii a středověkou duchovní kulturu. Více informací ZDE.

SommerProf. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., je vynikajícím českým archeologem a historikem, zaměřuje se na studium začátků středoevropských států a christianizace jejich společnosti. Zvláštní akcent klade na sledování odrazu duchovní kultury středověku ve hmotných a písemných pramenech. Kromě působení v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, s nímž je spjat od roku 1976 (v letech 1993–1997 byl jeho ředitelem), je od roku 1998 také vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR (Centrum medievistických studií). Toto společné pracoviště AV ČR a UK orientované na interdisciplinární výzkum středověku mu umožňuje organizovat a realizovat výzkum vybraných problémů středověké duchovní kultury z pohledu vzájemně se doplňujících a korigujících medievistických disciplín. Výsledky své práce s úspěchem předkládá domácí i zahraniční vědecké komunitě, působí na Univerzitě Karlově, je zván k přednáškám na dalších domácích a zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích. Významnou součástí jeho aktivit je organizace vědecké práce, které se účastní mj. ve vědeckých radách badatelských a univerzitních institucí, v redakčních kruzích odborných časopisů, ve studijních oborových radách atd. Prof. Sommer byl a je řešitelem či koordinátorem mnoha grantových projektů podporovaných GA ČR, MŠMT i Ministerstvem kultury ČR. Opakovaně byl oceněn Akademií věd ČR za své publikační výsledky, v roce 2013 převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Je autorem či spoluautorem více než 20 monografií a kolektivních monografií, mezi nimi např. Přemyslovci. Budování českého státu (Praha 2009), a více než stovky odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí.