underlineallarticles

Neztratit historické povědomí o západní filosofické tradici

Rozhovor s filosofem Jiřím Chotašem z Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR a místopředsedu spolku OIKOYMENH o cestě filosofických a teologických knih ke čtenářům, historii Nakladatelství Oikoymenh a jeho spolupráci s Filosofickým ústavem, o časopisu Reflexe i o vnímání současné české filosofie a jejím místě v evropském kontextu. Celý rozhovor

Rozhovor s filosofem Jiřím Chotašem z Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR a místopředsedu spolku OIKOYMENH o cestě filosofických a teologických knih ke čtenářům, historii Nakladatelství Oikoymenh a jeho spolupráci s Filosofickým ústavem, o časopisu Reflexe i o vnímání současné české filosofie a jejím místě v evropském kontextu.

Poznámka: Rozhovor vznikl v rámci projektu Filozofické drobky (@filozofickedrobky, https://www.instagram.com/filozofickedrobky/) absolventů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který můžete sledovat na Instagramu. Jeho cílem je přibližovat filozofii široké veřejnosti například formou rozhovorů s osobnostmi české filozofie a dalšími možnými způsoby, které tento formát dovoluje (recenze odborné literatury, a další). Autor: E. Havlík

AV portrety web 27

Nakladatelství OIKOYMENH se zaměřuje na filozofickou a theologickou literaturu. Můžete přiblížit, co předchází vydání vybrané publikace? A dle jakých kritérií díla vybíráte?

Nakladatelství OIKOYMENH funguje obdobně jako jiná akademická nakladatelství. Má svou ediční radu, provozní zaměstnance a široký okruh spolupracovníků a sympatizantů: překladatele, korektory, sazeče, sponzory, a další. O zařazení navrhovaného titulu do edičního plánu rozhoduje ediční rada, která si k tomu vyžádá posudky od odborníků. Jsou-li kladné a je-li stanoven odpovědný redaktor, je titul do edičního plánu přijat. Zároveň se však musí nalézt zdroj financování (dotace apod.), z něhož bude vydání titulu zaplaceno. Tituly OIKOYMENH jsou ze své povahy neziskové, a tak je třeba vydání každého titulu pečlivě zvažovat i po této stránce. Poté co autor nebo překladatel odevzdá rukopis, může začít vlastní redakční práce. Nakladatelství má své vlastní Pokyny pro přípravu textů, které jsou závazné pro všechny autory, překladatele, korektory a redaktory. Jejich zvláštností je i tzv. slovníček, který se týká psaní určitých slov v češtině, například theologie či filosofie, jimiž nakladatelství udržuje kontinuitu se starší odbornou literaturou. Je-li titul redakčně zpracován, jde do sazby a po korekturách do výroby. Nakladatelství má i svůj okruh tiskáren, se kterými dlouhodobě spolupracuje, i když tento okruh se díky přechodu na digitální tisk v současné době proměňuje. Celý proces vydání vybraného titulu vypadá velmi jednoduše, ale nakladatelství je křehký organismus, který je závislý na součinnosti svých různých složek.

Pokud jde o kritéria výběru navrhované publikace, rozhoduje o nich ediční rada, dále pak zjišťuje, zda je v silách nakladatelství publikaci vydat (například nalézt vhodného odpovědného redaktora) a v neposlední řadě důležité je i zajištění zdroje financování. Nakladatelství se snaží uchovat si svůj profil, tj. vydávat kvalitní filosofickou a theologickou literaturu, která je určena odborníkům, studentům vysokých škol a laické veřejnosti. Dále pak nám jde o to, aby vydané tituly byly na knižním trhu stále dostupné, protože jsou obsaženy ve studijních programech různých humanitních oborů. Nakladatelství se tedy podle svých finančních možností snaží „věčné“ tituly dotiskovat.

Základní spisy význačných myslitelů vycházejí v různých řadách. Sekundární literatura nebo tituly, které se ještě nestaly takříkajíc klasikou, pak v edici Oikúmené. Mezi studenty vysokých škol je velmi oblíbená tzv. malá řada edice Oikúmené pro svou cenovou dostupnost.

Za více než 30 let existence jste vydali stovky knih. Je stále z čeho čerpat?

Nakladatelství se z povahy svého profilu zaměřuje především na západní filosofickou tradici. Nelze tvrdit, že by tato tradice už byla zcela prozkoumána a zpracována. To se týká například i Aristotela, jehož základní spis Kategorie byl dlouho v češtině nedostupný. Právě tak dosud chybí kompletní moderní překlad Augustinových Vyznání. Je třeba vzít v úvahu, že překlady klasiků do češtiny zastarávají. Tituly, které vyšly na začátku 20. století (například spisy J. S. Milla), je třeba přeložit nově, aby byly dnešnímu čtenáři srozumitelné. To se týká i některých titulů ze začátku 90. let, kdy se překladatelská terminologie teprve utvářela a těmto překladům chybí odborné a redakční zpracování. Nemáme obavy, že by se fond západní filosofické tradice vyčerpal. Spíše se obáváme, že bude při ztrátě historického povědomí dehonestován a zapomenut. Z tradice východní filosofie se snažíme jednotlivé tituly vydávat rovněž (např. J. Holba, Kauzalita v buddhistickém myšlení, 2020). Znamenalo by to však podstatným způsobem rozšířit okruh spolupracovníků, korektorů a redaktorů, kteří bohužel nejsou tak docela k dispozici.  

Letos zemřel grafický designér Zdeněk Ziegler, autor grafického návrhu knih nakladatelství OIKOYMENH, které je, troufnu si říct, již Vaším poznávacím znamením...

To máte pravdu. Velmi si grafického návrhu titulů OIKOYMENH od Zdeňka Zieglera vážíme. Vstoupili jsme po jeho smrti v jednání s jeho dědici a hodláme jeho návrhy i nadále používat.

Nakladatelství spolupracuje s Filosofickým ústavem AV ČR. Jak spolupracujete?

V roce 2017 propůjčilo nakladatelství zapsaného spolku Oikúmené svou firemní známku Filosofickému ústavu s tím, že na vydávání publikací bude dohlížet ediční rada, jejíž personální složení bude v podstatě odpovídat složení rady spolku a vzhled knih bude totožný se vzhledem knih spolku, tedy podrží grafickou úpravu Zdeňka Zieglera. Od té doby vycházejí některé tituly „OIKOYMENH“ v této veřejné výzkumné instituci. Knihám to umožnilo přístup k dotacím AV ČR, které by soukromému spolku nebyly dostupné. Osvobodilo to spolek od mnohdy nejistých jednání se soukromými sponzory. Dodalo to publikacím pod značkou OIKOYMENH finanční stabilitu a odvahu pouštět se do vydavatelských projektů, které by jinak nebyly uskutečnitelné. Filosofický ústav tak podporuje řadu kvalitních publikací. Zároveň však i nadále některé tituly vycházejí v rámci spolku. Jedná se zvláště o dotisky starších „věčných“ titulů. Z hlediska čtenáře se mnoho nezměnilo, ale nakladatelství to zajistilo kontinuitu v jeho činnosti po smrti jeho zakladatele (A. Havlíček, †2015). V současné době dolaďujeme optimální nastavení spolupráce mezi oběma právními subjekty.

V časopise REFLEXE, který pod taktovkou OIKOYMENH vychází dvakrát ročně, působí necelý rok nová šéfredaktorka paní doktorka Markéta Dudziková z ETF UK. Změnilo se něco zásadního?

Markéta Dudziková působí v redakci Reflexe již od roku 2018, jde tedy spíše o postupné předávání úkolů než o nějaký zásadní zlom. Navíc podoba časopisu Reflexe není utvářena jen šéfredaktorkou, ale celou pětičlennou redakcí za pomoci dalších spolupracovníků, redakční rady, recenzentů, a především autorů, kteří v časopise publikují. Úkolem redakce je posuzovat došlé texty, vybírat z nich takové, které jsou vhodné k publikaci, ale také pomoci autorům, aby své studie, je-li to potřeba, obsahově i formálně zdokonalili.

Redakce časopisu se postupně obměňuje, což je přirozený proces, daný i tím, že redaktoři kombinují tento úkol s jinými pracovními závazky. Není tedy divu, že se často po nějaké době rozhodnou redakci opustit. Má to ostatně i své výhody: každý nový člen redakce přináší jiný úhel pohledu a také okruh kontaktů, kterými může Reflexi obohatit. V dnešní době nestačí totiž pouze čekat, co bude časopisu nabídnuto, ale je třeba potenciální autory také aktivně oslovovat.  Redakce se snaží být v kontaktu s různými filosofickými pracovišti v naší zemi, aby skladba příspěvků, které v časopise vycházejí, byla co možná pestrá a reprezentativní.

Jakým způsobem vnímáte současnou českou filozofii? Jak se za posledních 40 let změnila a jaké je její místo v evropském kontextu?

Tyto otázky mají více aspektů. Mohu se s Vámi podělit pouze o svůj subjektivní názor. Před rokem 1989 byl oficiální ideologií v Československu marxismus-leninismus. Myslitelé, kteří se s touto ideologií neztotožňovali, žili a tvořili na okraji společnosti a většinou bez kontaktu s filosofický děním ve světě (výjimku tvořily „polo-ilegální“ přednášky významných zahraničních filosofů v Praze, Brně a Bratislavě podporované britskou Vzdělávací nadací Jana Husa). Po roce 1989 k nám sice přišla svoboda, ale bylo třeba reformovat instituce (university, humanitní ústavy AV ČR), aby si osvojily západní způsoby akademické práce. To se podařilo teprve postupně, protože akademické instituce jsou ze své povahy značně konzervativní, a souviselo to s generační obměnou v daných institucích. Více mladých filosofů po roce 1989 studovalo na Západě a přinesli si odtud i západní způsoby akademické práce. Filosof totiž ke své práci potřebuje dobře vybavené knihovny (dnes se jedná o přístup k relevantním databázím) a konzultace s kompetentními kolegy. Obojího se české filosofii v minulosti nedostávalo.

Řekl bych, že v současné době je třeba v české filosofii pěstovat určitou dvoukolejnost: filosofie je svou podstatou vázána na mateřský jazyk (na rozdíl od přírodních věd), a tak je třeba tento obor rozvíjet především v češtině. Tento závazek má filosof vůči společnosti, ve které žije. Právě tak je však třeba pěstovat kontakty se světovým děním ve filosofii a publikovat své texty v zahraničí a v renomovaných nakladatelstvích. Snahou nakladatelství OIKOYMENH je, aby obor filosofie v češtině nezanikl. Proto vydáváme současné i starší autory v českých překladech a v češtině rovněž časopis Reflexe (ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum). Obávám se však, že tlak na publikování pouze ve světových jazycích je příliš silný, než aby bylo možné mu dlouhodobě vzdorovat. Filosofie tak dopadne jako jiné obory, které jsou plné anglicismů a rezignují na kulturu vlastní země, jíž jsou součástí.

Nakladatelství spíše nepravidelně pořádá různé vzpomínkové akce, křty knih, zúčastňujete se veletrhů atd. Po jakém z autorů je u Vás největší hlad? Hádám správně, zda Platónovy dialogy a edice, která přibližuje celé dějiny filozofie? Zmiňme, že jste za ni v minulosti získali cenu Magnesia litera.

Největším bestsellerem nakladatelství je T. S. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí (2008, 2022). V nedávné době pak komiks K. Krimstein, Tři útěky Hanny Arendtové (2021) a D. Kroupa, Masaryk-Patočka-Havel (2018). Stálicemi nakladatelství jsou Platón, Ústava (1996, 2021), I. Kant, Kritika čistého rozumu (2001, 2020) a M. Heidegger, Bytí a čas (1996, 2002, 2014, 2018, 2021). Mohl bych jmenovat i další tituly. Máme velký odbyt na Slovensku. Žádaná je zvláště theologická literatura (např. Ambrož, Křestní katecheze, 2021).

V nakladatelství OIKOYMENH stále silně rezonuje postava docenta Aleše Havlíčka. Tereza Matějčková často uvádí, že málokdo se tak zásadně zasloužil o vývoj české filozofie jako on. Jak na něj vzpomínáte?

Aleš Havlíček byl příhodně nazván „Héraklem české filosofie“ (F. Karfík). Je autorem dvou monografií: Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (2012), Dialog, etika a politika (2016). Jeho hlavní přínos české filosofii spočívá v organizačních a edičních aktivitách: původně samizdatovou edici OIKOYMENH i časopis Reflexe přetvořil po roce 1989 ve významné instituce české filosofie; původně vykonával redakční dohled nad takřka všemi tituly nakladatelství; zasloužil se o aktualizovanou kompletní reedici Platónových spisů v překladu Františka Novotného (1992–1997); založil Českou platónskou společnost (1997) a začlenil ji do Mezinárodní platónské společnosti. Přivedl do ČR mezinárodní badatelskou síť Collegium Politicum, která sdružuje odborníky z evropských univerzit a výzkumných center, zabývajících se antickým politickým myšlením atd. Ve své pedagogické činnosti vychoval Aleš Havlíček řadu žáků, kteří v politice, v médiích a v akademickém světě v ČR působí dodnes. Vzpomínáme na něj jako na všestranného člověka, který měl ve svých odborných, organizačních a pedagogických aktivitách obdivuhodnou vytrvalost a elán českou filosofii povznést na vyšší úroveň. Jeho odkaz by tedy neměl být zapomenut.