underlineallarticles

Otevřenou vědu si u nás letos vyzkouší 12 středoškoláků

Otevřenou vědu ve Filosofickém ústavu si letos vyzkouší pod vedením pěti lektorů jedenáct stážistek a jeden stážista. Zaměří se nejen na oblast filosofie, ale také na historii či dějiny umění. Více

Otevřenou vědu ve Filosofickém ústavu si letos vyzkouší pod vedením pěti lektorů jedenáct stážistek a jeden stážista. Zaměří se nejen na oblast filosofie, ale také na historii či dějiny umění.

IMG 4192

Jak fungovala středověká malířská dílna v našem prostředí ve 14. století přiblíží třem svým studentkám Barbora Uchytilová z Centra medievistických studií. Stážistky se budou zabývat četbou traktátové literatury, studiem vybraných výtvarných děl a archiválií, které dokládají praktické postupy uplatněné při jejich tvorbě.

Takzvanou novou divočinu, tedy divokou přírodu, která zarůstá oblasti dříve intenzivně využívané člověkem a nyní opuštěné, podrobí filosoficko-estetickému výzkumu se svými stážistky Martin Nitsche z Oddělení současné kontinentální filosofie. Zaměří se na území bývalého vojenského prostoru Ralsko v Libereckém kraji, kde nová divočina v posledních dvou dekádách zarostla opuštěné prostory zvláště bývalé tankové střelnice. Dotknou se přitom oblasti fenomenologie, estetiky, antropologie i krajinné ekologie.

Jan Frei z Archivu Jana Patočky seznámí studentky se základními rysy Patočkovy filosofie prostřednictvím četby a interpretace několika jeho studií. Kromě toho se stážistky zapojí do různých fází ediční přípravy dosud nevydaných textů význačného českého filosofa.

Studentky Adély Ebersonové z Centra medievistických studií se seznámí s knižní kulturou v českých zemích v období středověku. Zabývat se budou tím, jak vznikaly rukopisné a později i tištěné knihy, jak byly postupně budovány středověké knihovny a jaké byly jejich další osudy. Poté si v praxi vyzkouší, jak probíhá detailní výzkum středověké knihovny a společně budou zpracovávat rukopisy dochované z knihovny kláštera v Rokycanech.

Cílem stáže Lenky Řezníkové z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku bude prohloubit kritické myšlení o dějinách, a sice na základě četby a interpretace rukopisných historických textů historiografa Jednoty bratrské Jana Jafeta (zemř. 1614). Stáž bude zahrnovat základní školení z oboru raně novověké české paleografie, seznámí studenta s hlavními aspekty raně novověkého dějepisectví a povede jej k vlastní interpretaci významu historiografie v raně novověké společnosti.