underlineallarticles

Doc. Jiří Pechar oceněn Pamětní medailí Jana Patočky

Filosof a překladatel doc. Jiří Pechar převzal ve středu 24. dubna z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové Pamětní medaili Jana Patočky. Doc. Pechar ve Filosofickém ústavu působil od roku 1990 jako vědecký praovník a později jako vedoucí Oddělení současné kontinentální filosofie. Srdečně blahopřejeme! Více informací o oceněních ZDE.

Filosof a překladatel doc. Jiří Pechar převzal ve středu 24. dubna z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové Pamětní medaili Jana Patočky. Doc. Pechar ve Filosofickém ústavu působil od roku 1990 jako vědecký praovník a později jako vedoucí Oddělení současné kontinentální filosofie. Srdečně blahopřejeme! Více informací o oceněních ZDE.

Doc. PhDr. Jiří Pechar (nar. 1929) po studiu na Filozofické fakultě UK v Praze nastoupil do Nakladatelství ČSAV, odkud musel v roce 1958 na základě politické prověrky odejít. Poté působil jako překladatel z povolání, a to až do roku 1990, kdy se stal vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR a později vedoucím Oddělení současné kontinentální filosofie. V roce 1996 se habilitoval jako docent pro obor francouzská a srovnávací literatura.

První vědecké práce Jiřího Pechara spadají do oblasti literární vědy. Již na sklonku 60. let publikoval zásadní monografii věnovanou problematice francouzského nového románu. Z jeho novějších literárněvědních prací je možno jmenovat knihy Dvacáté století v zrcadle literatury (1999), Interpretace a analýza literárního díla (2002) a Literatura v průsečíku otázek (2012). Jako filozof se Jiří Pechar zabýval zejména problematikou osobní identity (Být sám sebou: pojem identity a jeho meze, 1995) a vztahem filozofie a psychoanalýzy, jemuž věnoval knihu Prostor imaginace (1992). V posledních letech se jeho filozofické bádání zaměřovalo především na dějiny fenomenologie (Problémy fenomenologie: Od Husserla k Derridovi, 2007),filozofii Friedricha Nietzscheho (Otázky Nietzschova myšlení, 2012) a teorii psychoanalýzy (Lacan a Freud, 2013).

Samostatnou zmínku si zaslouží Pecharovo rozsáhlé překladatelské dílo. Za svůj život přeložil více než padesát knih z francouzštiny, němčiny a španělštiny. V roce 1991 jej francouzský ministr kultury jmenoval důstojníkem Řádu umění a literatury (Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres). Nadace Charty 77 mu udělila cena Toma Stopparda za rok 1997 a v témže roce byl jmenován důstojníkem Řádu akademických palem (Officier dans l’Ordre des Palmes académiques). Jiří Pechar je rovněž nositelem Čestné oborové medaile Františka Palackého AV ČR (2000) a Medaile Josefa Hlávky (2008).