underlineallarticles

Udělení titulu DSc. dr. Kitzlerovi

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) převzal spolu se čtrnácti dalšími vědci ve středu 23. května z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové diplom doktora věd. Více informací ZDE.

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) převzal spolu se čtrnácti dalšími vědci ve středu 23. května z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové diplom doktora věd.

Vědecký titul „doktor věd" (ve zkratce DSc.) uděluje Akademie věd ČR již od r. 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov AV ČR obsahující též ustanovení o vědeckém titulu. Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z ústavů AV ČR a vysokých škol, a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu, které nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů. Vědecký titul „doktor věd" představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR z uvedených důvodů stále usiluje o právní zakotvení tohoto vědeckého titulu v legislativě České republiky.

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc., působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, svou disertaci nazvanou From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church obhájil před komisí Filosofie a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd". Doktor Kitzler je významným odborníkem v oblasti křesťanské literatury pozdní antiky a filozofické a teologické antropologie. Jeho disertační práce je významným příspěvkem současných bádání na poli křesťanské martyrologie.

Více informací ZDE.