underlineallarticles

Medaile AV ČR pro dr. Filáčka a prof. Sommera

Z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše převzal Pamětní medaili Jana Patočky RNDr. Adolf Filáček, CSc. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR). Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách pak obdržel prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Centrum medievistických studií). Více informací ZDE.

Pamětní medaile Jana Patočky

Adolf FilacekRNDr. Adolf Filáček, CSc., je předním českým odborníkem v oblasti výzkumu vztahů vědy, techniky a společnosti. Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na problematiku vědní politiky a hodnocení vědy. Je autorem a spoluautorem desítek odborných prací – teoretických analýz i expertiz – publikovaných doma i v zahraničí. Tématem jeho publikací jsou nejčastěji otázky transformace vědních systémů (jak v českém, tak
i v mezinárodním kontextu), integrace evropské vědy, mezinárodní komparace vědních soustav či využívání statistických metod v hodnocení vědních politik a výzkumných aktivit.

Velmi významné a rozsáhlé je zapojení dr. Filáčka do mezinárodní spolupráce, zejména do evropských projektů. Od roku 2002 až doposud se aktivně podílel na řadě projektů Evropské unie, tematicky zaměřených na analýzu a podporu vědní a inovační politiky, hodnocení výzkumných programů a evropskou spolupráci ve společenských a humanitních vědách.

Dr. Filáček vykonal ve prospěch Akademie věd ČR velké množství práce, své mimořádné manažerské schopnosti uplatnil zejména ve funkci tajemníka vědní oblasti AV ČR pro společenské a humanitní vědy (1992–2013). V současné době působí jako vedoucí Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR.

Je činný i v poradních vědeckých orgánech Evropské komise. V letech 1998–2002 byl delegátem ČR v programovém výboru Improving Human Potential and Socioeconomic Knowledge Base (DG Research), od roku 2006 až dosud pracuje jako delegát ČR v programovém výboru 7FP Science in Society – Capacities (DG Research), kde se podílí na hodnocení návrhů evropských projektů.

 

Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

prof SommerProf. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., je vynikajícím českým archeologem a historikem, zaměřuje se na studium začátků středoevropských států a christianizace jejich společnosti. Zvláštní akcent klade na sledování odrazu duchovní kultury středověku ve hmotných a písemných pramenech. Kromě působení v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, s nímž je spjat od roku 1976 (v letech 1993–1997 byl jeho ředitelem), je od roku 1998 také vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR (Centrum medievistických studií). Toto společné pracoviště AV ČR a UK orientované na interdisciplinární výzkum středověku mu umožňuje organizovat a realizovat výzkum vybraných problémů středověké duchovní kultury z pohledu vzájemně se doplňujících a korigujících medievistických disciplín. Výsledky své práce s úspěchem předkládá domácí i zahraniční vědecké komunitě, působí na Univerzitě Karlově, je zván k přednáškám na dalších domácích a zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích. Významnou součástí jeho aktivit je organizace vědecké práce, které se účastní mj. ve vědeckých radách badatelských a univerzitních institucí, v redakčních kruzích odborných časopisů, ve studijních oborových radách atd. Prof. Sommer byl a je řešitelem či koordinátorem mnoha grantových projektů podporovaných GA ČR, MŠMT i Ministerstvem kultury ČR. Opakovaně byl oceněn Akademií věd ČR za své publikační výsledky, v roce 2013 převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Je autorem či spoluautorem více než 20 monografií a kolektivních monografií, mezi nimi např. Přemyslovci. Budování českého státu (Praha 2009), a více než stovky odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí.