underlineallarticles

Laureátem Státní ceny za překlad je Jiří Pechar

Doc. PhDr. Jiří Pechar, vědecký pracovník Oddělení současné kontinentální filosofie, obdrží dnes Státní cenu za překladatelské dílo pro rok 2014. Cena mu bude udělena za celoživotní dílo. Slavnostní udílení Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se koná 23. 10. 2014 od 20.00 ve Veletržním paláci. Přímý přenos vysílá Česká televize na programu ČTart. Medailon Jiřího Pechara čtěte níže.

Jiří Pechar se narodil 7. 5. 1929 v Příbrami. Po studiu na Filosofické fakultě v Praze, uzavřeném doktorátem, nastoupil do Nakladatelství ČSAV. Odtud musel odejít na základě politické prověrky v roce 1958. Po odchodu z Nakladatelství Československé akademie věd působil jako překladatel z povolání až do roku 1990, kdy se stal vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR (v současné době v Oddělení pro současnou kontinentální filosofii).

Za svůj život přeložil přes 50 knih z francouzštiny, němčiny i španělštiny. Pokud jde o krásnou literaturu, šlo jak o díla klasiků jako Balzac, Hugo, Zola, tak o literaturu moderní, jako N. Sarrautová, Robert Pinget, ale především Hledání ztraceného času Marcela Prousta. Mezi jeho překlady je zastoupena i poezie (ukázky z barokního básnictví španělského a italského, básně Vehaerenovy, Mallarméův Vrh kostek a zejména prezentace díla Philippa Jaccotteta). Mimo sféru krásné literatury se jako překladatel zabýval dílem Lévi-Straussovým a Freudovým, přeložil L. Wittgensteina a J.-Fr. Lyotarda, a od devadesátých let, kdy působil ve Filosofickém ústavu AV ČR, připravil spolu s kolektivem, který zde řídil, překlady Husserla, Heideggera, Austina, Merleau-Pontyho, Derrridy a Lacana. Literární kritice se věnoval jako přispěvatel Literárních novin, K2 a Tvaru.

Mimo svou aktivní překladatelskou dráhu se Jiří Pechar kontinuálně zabýval i teorií překladu a především současnou filosofií, přičemž k oběma oborům přispěl zásadními knižními publikacemi. V roce 1986 vydal knihu Otázky literárního překladu; kvůli své publikaci Francouzský „nový román" (1968) byl po osmnáct let se svými původními pracemi odkázán pouze na samizdat. Celkem publikoval 16 knih, z nichž se literatury týkají publikace Od příběhu k románu (Čs. spisovatel 1989), Prostor imaginace (Psychoanalytické nakladatelství 1992), Dvacáté století v zrcadle literatury (Filosofia 1999), Interpretace a analýza literárního díla (Filosofia 2002) a Literatura v průsečíku otázek (Cherm 2012); samizdatové a emigrační próze byla věnována kniha Nad knihami a rukopisy (Torst 1996) a také dvoudílná antologie Čítanka samizdatové a exilové literatury (Státní pedagogické nakladatelství 1991). Filosofie se týkají knihy Být sám sebou – pojem identity a jeho meze (nakl. Hynek 1995), Problémy fenomenologie – Od Husserla k Derridovi (Filosofia 2007), Člověk a pravda (Pulchra 2011), Otázky Nietzschova myšlení (Filosofia 2012), Lacan a Freud (Sociologické nakladatelství SLON 2013).

V roce 1991 jmenoval francouzský ministr kultury Jiřího Pechara důstojníkem řádu pro umění a literaturu (Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres). Nadací Charty 77 mu byla udělena cena Toma Stopparda za rok 1997, v roce 2000 Akademickou radou AV ČR pak čestná oborová medaile F. Palackého, v roce 1997 byl jmenován důstojníkem řádu Akademických palem (Officier dans l'Ordre des Palmes académiques) a v roce 2008 obdržel medaili Josefa Hlávky. Je členem Obce spisovatelů, Pen klubu, Umělecké besedy a Obce překladatelů (v letech 1990–1991 byl také jejím předsedou).

Výběrový přehled překladů Jiřího Pechara:

a) z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Plukovník Chabert (Le colonel Chabert; R, in: Plukovník Chabert / Gobsek, Praha, Odeon 1986; in: Plukovník Chabert / Gobseck, Praha, Slovart 1997)
Balzac, Honoré de: Venkovský ples (Le Bal de Sceaux; N, in: Modesta Mignonová / Dům u pálkující kočky / Venkovský ples / Gobseck, Praha, SNKLHU 1958)
Darien, Georges: Zloděj (Le Voleur; R, Praha, Odeon 1970)
Dumas, Alexandre otec: Tři mušketýři po dvaceti letech (Les trois mousquetaires. Vingt ans plus tard; R, Praha, Albatros 1982, [Jiří Pechar = Vlastimil Fiala])
Hellens, Franz: Mladík Hannibal, N, in: Pět belgických novel, Praha, Odeon 1974)
Hériat, Philippe: Boussardelovi (Les Boussardel, R, Praha, Svoboda 1975)
Hériat, Philippe: Čas na lásku (Le temps d'aimer; R, Praha, Svoboda 1979)
Hériat, Philippe: Nezvedené děti (Les enfants gâtés; R, Praha, Svoboda 1976)
Hériat, Philippe: Zlaté mříže (Les grilles d'or; R, Praha, Svoboda 1978)
Hugo, Victor: Torquemada (Torquemada; D, in: Spisy V. Huga, sv. 10. Dramata, Praha, SNKLU 1964)
Jaccottet, Philippe: Myšlenky pod mraky a jiné básně (VB, Praha, Torst 1997, + Jiří Pelán)
Kéž hoří popel můj (VB, 1967, + další překladatelé)
Lévi-Strauss, Claude: Smutné tropy (Tristes tropiques; EE, Praha, Odeon 1967)
Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů (Pensée sauvage; LF, Praha, Československý spisovatel 1971; Liberec, Dauphin 1996)
Lyotard, Jean-François: O postmodernismu. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace (Le postmodernisme expliqué aux enfants / La conditon postmoderne; EE, Praha, Filozofický ústav Akademie věd České republiky 1993)
Mallarmé, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně (VB, Praha, Svoboda 1996, + Jiří Pelán)
Michelet, Jules: Rekové a rebelové sladké Francie (výbor LF, Praha, Odeon 1974)
Pinget, Robert: Synátor (Le fiston; R, Praha, Odeon 1967)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Svět Guermantových (A la recherche du temps perdu. Le Côté de Guermantes; R, Praha, Odeon 1980)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Sodoma a Gomora (A la recherche du temps perdu. Sodome et Gomorrhe; R, Praha, Odeon 1983)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Uvězněná (A la recherche du temps perdu. La Prisonnière; R, Praha, Odeon 1985)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Uprchlá. Čas znovu nalezený (A la recherche du temps perdu. La Fugitive. Le Temps retrouvé; R, Praha, Odeon 1988)
Sarraute /Sarrautová/, Nathalie: Dětství (Enfance; in: Dětství / Mezi životem a smrtí, Praha, Odeon 1990)
Simenon, Georges: Maigret a Dlouhé bidlo (Maigret et la Grande Perche; R, in: 3x Maigret, Praha, SNKLU 1965)
Simenon, Georges: Maigret v Picratt Baru (Maigret au "Picratt's"; R, in: 3x Maigret, Praha, SNKLU 1965)
Simenon, Georges: Maigretův první případ (La première enquête de Maigret; R, in: 3x Maigret, Praha, SNKLU 1965)
Zola, Émile: Hřích abbého Moureta (La Faute de l'abbé Mouret; R, in: Hřích abbého Moureta / Jeho Excelence Evžen Rougon, Praha, SNKLHU 1960)
Zola, Émile: Kořist (La Curée; R, Praha, Svoboda 1975)
Zola, Émile: Pod pokličkou (Pot-Bouille; R, Praha, SNKLU 1963)
Zola, Émile: Štěstí Rougonů (Le bonheur des Rougons; R, in: Štěstí Rougonů / Břicho Paříže, Praha, SNKLHU 1959; samostatně Praha, Svoboda 1974)

b) z němčiny

Freud, Sigmund: Já a Ono. Psychologie masy a analýza Já (Das Ich und das Es. Massenpsychologie und Ich-Analyse; LF, in: O člověku a kultuře, Praha, Odeon 1990)
Freud, Sigmund: Práce k sexuální teorii a k učení o neurózách (část, 1971; in: Vybrané spisy S. Freuda, sv. 2-3, Praha, Avicenum - Universe 1993)
Freud, Sigmund: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; LF, in: Vybrané spisy S. Freuda, sv. 1, Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1969; in: Vybrané spisy S. Freuda, sv. 1, Praha, Avicenum 1991)
Wittgenstein, Ludwig: Filozofická zkoumání (Philosophische Untersuchungen; LF, Praha, Filosofický ústav Akademie věd ČR 1993; Praha, Filosofia 1998)

c) ze španělštiny

Castellanos, Rosario: Kněžka temnot (Oficio de tenieblas; R, Praha, Odeon 1976)
Garrido, Alfonso Martínez: Strach a naděje (El miedo y la esperanza; R, Praha, Odeon 1978)