underlineallarticles

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace

Cíle

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní proměny, které v důsledku globálních interakcí ovlivňují životy jedinců i celých společností. Provádí reflexi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výsledky tohoto vědeckého projektu jsou využitelné nejen v oblasti filozofického a sociálně vědního zkoumání, ale rovněž v občanské společnosti, státní správě a veřejných médiích.

Vědecké aktivity centra přispívají k rozvoji kritického myšlení a realizují spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými disciplínami za účelem artikulace nových témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. V rámci politické a sociální filozofie, sociologie, politologie a kulturních studií se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v současné globální době.


foto CGS

Dílčí cíle

První pilíř: Spravedlnost, legitimita, participace a demokracie

Zkoumání spravedlnosti, legitimity, participace a demokracie především v souvislosti s hlavními a alternativními paradigmatickými přístupy ke globálním otázkám.

Druhý pilíř: Uznání kulturní různorodosti a sociální integrace

Zkoumání demokracie a spravedlnosti v souvislosti se vztahem mezi autonomií a různorodostí a se vztahem mezi svobodou a rovností – v kulturním a interkulturním rámci.

Třetí pilíř: Lidská práva, státní suverenita, vojenské intervence a environmentální kontext

Zkoumání sociálních, ekonomických, kulturních, politických a občanských lidských práv, principu suverenity, vojenských intervencí a environmentálního kontextu, vše v rámci politického systému mezinárodního a globálního společenství.

Forma zpracování výsledků

Pracovníci oddělení provádějí vědecké zkoumání a rozvíjejí a prezentují jej:

a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí,
b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu,
c) vydáváním článků, monografií a dalších textů, publikováním překladů klíčových zahraničních děl,
d) pedagogickým podílem na bakalářském, magisterském a doktorandském studiu,
e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti,
f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertízy státní správě a dalším institucím.

 

Free ebooks Library zlibrary project