underlineallarticles

Oddělení pro studium moderní české filosofie

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.
(II) Česká nemarxistická filosofie.
(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizuje několik dílčích projektů. Jedná se o projekty zaměřené na zkoumání intelektuálního podhoubí marxistického humanismu v Československu, na výzkum filosofických koncepcí účastníků disidentského hnutí a v neposlední řadě na mapování filosofického a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů, původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.


Moderni ceska03