underlineallarticles

Oddělení pro studium moderní české filosofie

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny filosofie v českých zemích od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Dějiny marxistické filosofie.
(II) Disidentské myšlení.
(III) Dějiny filosofického a sociálního myšlení do r. 1948.
(IV) Filosofie a politika po roce 1989.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizuje několik dílčích projektů. Jedná se o projekty zaměřené na zkoumání českého a československého marxismu, na výzkum filosofických koncepcí účastníků disidentského hnutí, na mapování filosofického a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800–1948 a v neposlední řadě na vztah politického myšlení a filosofie po roce 1989.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů, původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.


Moderni ceska03