underlineallarticles

Archiv Jana Patočky

vedoucí

Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.

zástupce vedoucího

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c.

pracovníci AJP

Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c.
prof. PhDr. Pavel Kouba
Mgr. Alexander Matoušek, Ph.D.
Pavel Sladký, Ph.D.
Ladislava Švandová

Archiv Jana Patočky založili Ivan Chvatík a Pavel Kouba v lednu 1990 v rámci Filosofického ústavu Československé akademie věd jako specializované oddělení.

Toto oddělení má kořeny v roce 1977, kdy se Patočkovi žáci postarali o zajištění a uložení Patočkových rukopisů na bezpečné místo před StB a začali vydávat samizdatový Archivní soubor Patočkových prací. Do listopadu roku 1989 bylo vydáno 27 svazků. 

Smyslem Archivu je uchovávání a zpřístupňování filosofického dědictví Jana Patočky. Archiv tedy shromažďuje rukopisy, obrazový materiál a další dokumenty spojené s Patočkovým životem a fenomenologickou epochou; vydává Patočkovy práce (zejména edičně připravuje Sebrané spisy Jana Patočky pro nakladatelství OIKOYMENH) a zpřístupňuje pramenný materiál badatelům a editorům cizojazyčných vydání Patočkových textů. 

Archiv rovněž pracuje na digitalizaci Patočkových rukopisů a dalších pramenů a na přípravě elektronické edice Patočkových spisů. Scany pořízené v rámci přípravy jsou prozatím na vyžádání poskytovány badatelům. 

Zaměstnanci archivu se věnují interpretaci Patočkovy filosofie prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti a seminářů pro odbornou veřejnost.


AJP03