underlineallarticles

Etika vědecké práce nesmí být ohrožena

Rada Filosofického ústavu se na svém řádném zasedání dne 4. května 2022 seznámila se stanoviskem Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k některým vědeckým aktivitám doc. Marka Hrubce. Po podrobné diskusi dospěla Rada FLÚ jednomyslně k usnesení, které si můžete přečíst ZDE.

Rada Filosofického ústavu se na svém řádném zasedání dne 4. května 2022 seznámila se stanoviskem Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k některým vědeckým aktivitám doc. Marka Hrubce. Po podrobné diskusi dospěla Rada FLÚ jednomyslně k následujícímu usnesení:

1) Rada FLÚ konstatuje, že několikeré závažné porušení Etického kodexu AV ČR, zejména pak čl. I. písm. l), a dále čl. III. písm. a) a f), jež Komise pro etiku vědecké práce AV ČR (dále jen „KEVP“) v některých vědeckých aktivitách doc. Hrubce shledala, pokládá za prokázané a ztotožňuje se se závěrem KEVP v bodě 3. jejího stanoviska. Tato pochybení jsou podle Rady FLÚ o to závažnější, že se jich doc. Hrubec dopustil jako vedoucí vědecký pracovník v manažerské pozici, jenž má jít svým chováním a vědeckým působením ostatním příkladem a taktéž reprezentovat FLÚ navenek.

2) Rada FLÚ vyjadřuje znepokojení nad tím, že doc. Hrubec dosud neprojevil ochotu zjištěná pochybení a konstatovaná porušení Etického kodexu AV ČR uznat a napravit následky svého jednání, ale naopak v souvislosti s touto kauzou opakovaně uváděl zavádějící a nepravdivé informace. To dle názoru Rady FLÚ zvyšuje riziko možného opakování podobných pochybení. V důsledku neetického jednání doc. Hrubce popsaného ve stanovisku KEVP již nepochybně došlo k narušení důvěry akademické i laické veřejnosti v dodržování zásad etiky vědecké práce ve FLÚ. Rovněž byla opakovaně poškozena dobrá pověst FLÚ jakožto jeho zaměstnavatele, a to v domácím i mezinárodním kontextu. Rada FLÚ proto s ohledem na stanovisko KEVP a výše zmíněné považuje za nežádoucí a rizikové, aby doc. Hrubec za uvedených okolností zastával ve FLÚ jakékoli vedoucí pozice a reprezentoval FLÚ navenek ve významných aktivitách či projektech, ať už domácích nebo mezinárodních.

3) Rada FLÚ dále považuje za žádoucí, aby v návaznosti na stanovisko KEVP bylo řádně prošetřeno, zda jednáním doc. Hrubce nedošlo k porušení některých ustanovení Směrnice č. 2/2018 o nakládání se zaměstnaneckými díly ze dne 1. 10. 2018, která je závazným vnitřním předpisem FLÚ a doc. Hrubec je jí jakožto zaměstnanec FLÚ právně vázán.


Kontext:

V reakci na článek serveru aktualne.cz ze dne 4. listopadu 2021 vyzvalo vedení Filosofického ústavu AV ČR ředitele Centra globálních studií Marka Hrubce k vysvětlení skutečností, na něž text odkazoval. Server upozornil na některé aktivity zastřešované doc. Markem Hrubcem v rámci programu Strategie AV21 „Globální konflikty a lokální souvislosti“, na jeho působení v China-CEE Institute se sídlem v Budapešti a externí spolupráci s kontroverzním analytikem tohoto čínského institutu Ladislavem Zemánkem.

Filosofický ústav AV ČR se distancoval od veškerých aktivit, které by v rozporu s Etickým kodexem Akademie věd ČR porušovaly principy vědecké nestrannosti a nezávislosti na jakýchkoli ideologických, mediálních či politických tlacích nebo by vycházely vstříc jakýmkoli zájmovým či nátlakovým skupinám.

Vedení Filosofického ústavu AV ČR se současně rozhodlo, že se k celé záležitosti nebude dále vyjadřovat až do doby, než se důkladně seznámí se všemi skutečnostmi a pečlivě je vyhodnotí.