underlineallarticles

Udělení titulu DSc. prof. Kvaszovi a doc. Novotnému

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) a doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) převzali spolu s deseti dalšími vědcive středu 12. října z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše diplomy doktora věd. Více informací ZDE.

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) a doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) převzali spolu s deseti dalšími vědcive středu 12. října z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše diplomy doktora věd.

Vědecký titul „doktor věd" (ve zkratce DSc.) uděluje Akademie věd ČR již od r. 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov AV ČR obsahující též ustanovení o vědeckém titulu. Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z ústavů AV ČR a vysokých škol, a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu, které nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů. Vědecký titul „doktor věd" představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR z uvedených důvodů stále usiluje o právní zakotvení tohoto vědeckého titulu v legislativě České republiky. Do 16. června 2016 udělila Akademie věd ČR 137 těchto titulů.

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc., obhájil před komisí Filosofie disertační práci na téma A Theory of Paradigm Change a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd". Disertace představuje autorův pohled na povahu vědeckých revolucí, rozlišení jejich základních typů a návrh specifických metod jejich analýzy. Profesor Kvasz se ve svém výzkumu zabývá filosofickými otázkami matematiky a jejich historickými a didaktickými souvislostmi, dále pak metodologií vědy.

Doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc., obhájil před komisí Filosofie disertační práci na téma Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd". Jeho disertace patří mezi originální filosofická díla a obsahuje mnohé původní inspirativní podněty pro pochopení a vysvětlení Patočkovy filosofické tvorby. Docent Novotný se ve svém výzkumu zabývá německou a francouzskou fenomenologií, moderní filosofií, hermeneutikou a filosofií dějin.

Více informací ZDE.