upcoming events

«  May 2023  »
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 91011121314
15161718192021
22232425262728
293031

News

International Research Center Focused on Environmental and Technology Ethics will be Established in the Czech Republic

In the Czech Republic, there is lack of systematic research on ethical problems related to climate change and the so-called emerging technologies. The situation is about to change thanks to the newly forming international research Center for Environmental and Technology Ethics – Prague (CETE-P) at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Thanks to a prestigious European grant awarded to the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Mark Coeckelbergh from the University of Vienna will participate in its establishment and development.

In the Czech Republic, there is lack of systematic research on ethical problems related to climate change and the so-called emerging technologies. The situation is about to change thanks to the newly forming international research Center of Environmental and Technology Ethics – Prague (CETE-P) at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Thanks to a prestigious European grant awarded to the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Mark Coeckelbergh from the University of Vienna will participate in its establishment and development.

The new research institute will offer, for example, expert advice to the Czech state administration and help with the development of the necessary public policies in the abovementioned areas. Its aim will also be to contribute to an informed public debate and draw citizens more into it.

“A special Department of Applied Philosophy and Ethics started working at the Institute of Philosophy this year. We responded to the need to tackle the ethical problems of current public interest,” says Ondřej Ševeček, director of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. The establishment of a Center for Environmental and Technology Ethics – Prague brings these efforts to an international standard. It offers a unique opportunity, especially for the region of Central and Eastern Europe, where institutions of a similar nature are still only about to be formed. “For us, this means strengthening the position of our Institute as a national leader and respected international partner. At the same time, we promise to attract top foreign researchers,” adds Ševeček.

Establishment of the centre will help develop long-term cooperation with other, similarly oriented institutions abroad as well as between the universities and research institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Artificial intelligence versus personal data

“The new research centre will be launched in January 2023 and its team will be assembled under the leadership of one of the most respected experts in the field of philosophy of technology, Mark Coeckelbergh,” explains the project coordinator, philosopher Petr Urban. “Communication technologies, biotechnology, or artificial intelligence have fundamentally transformed our world and the consequences of this development are irreversible. We see, for example, how artificial intelligence enables the collection of vast amounts of data about each of us, which can be used to promote various economic and political interests at the expense of our rights and freedoms. How should we distinguish between ethically acceptable and unacceptable ways of using new technologies? And how should we correctly set the rules that are supposed to regulate the development and use of artificial intelligence in our society? This is an example of topics which research by the newly emerging international team at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences will try to address,” adds Petr Urban.

The Center for Environmental and Technology Ethics – Prague (CETE-P) is being established thanks to the success of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in the ERA Chairs grant call, which is part of the prestigious European Horizon Europe programme focused on funding research and innovation. In the European competition of 88 projects, the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences received support as one of four Czech institutions together with the Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Masaryk University in Brno, and Palacký University in Olomouc. The Technology Centre of the Czech Academy of Sciences contributed to preparation of the successful project.

Press release in pdf

Just out

  • acta-comeniana-35

   Acta Comeniana 35

   Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

   Svazek přináší pět studií, jednu recenzní studii a recenze vztažené k tematice intelektuálních dějin raného novověku. L. Řezníková (Praha) se věnuje funkci metafor v Komenského historické teorii a naraci. J. Malura (Praha/Ostrava) zkoumá dějepisné reflexe stavovského povstání a české války z hlediska narativního uchopení společenské krize. R. Újlaki (Budapest) rozebírá náboženskou identitu sedmihradských sabatariánů na přelomu 16. a 17. století z hlediska jejich vztahu k Pesachu/Velikonocím. Z. Žalud a M. Králová (Praha) pojednávají o fenoménu "luterských Lurd" v saském Hornhausenu a edičně zpřístupňují dopis lékaře Jana Marka Marci. N. Mout (Leiden) analyzuje vědecké oslavy Komenského v Nizozemí v letech 1892, 1970 a 1992. P. Pavlas (Praha) se ve své recenzní studii věnuje recentnímu bádání o ramismu a kartesianismu, zvláště nové knize Howarda Hotsona. V angličtině. Ke studiím jsou připojeny anglické abstrakty a česká resumé.

   Filosofia
  • podkoni-zak-a-smrt-rozpory-a-vicehlasy-v-ceske-poezii-15-stoleti

   Podkoní, žák a smrt. Rozpory a vícehlasy v české poezii 15. století

   Martin Šorm

   Cílem této studie je porozumění básni Podkoní a žák v literárním poli pozdního středověku. Autor proto báseň srovnává s ostatními dialogickými skladbami z konce 14. století, s poezií z doby husitských válek a s básněmi o smrti. Staročeské dialogické básně představuje z pohledu výzkumu středověké literární recepce (rukopisného kontextu a tiskařských publikačních portfolií) a literárněhistorické antropologie, přičemž dochované texty ukazuje v jejich vzájemných vztazích a pravděpodobných dobových funkcích a účincích. Věnuje se také ověřování literárněhistorických výkladů a konceptualizací, jejichž autorky a autoři se v 19. a 20. století snažili zkoumaná díla využít při rýsování obecnějších dějinných řad a vývojových dynamik. Důraz klade rovněž na sledování jevů, jež ve veršovaných dialozích zvýrazňují přesahující tendence přinejmenším mezi 14. a 16. stoletím. Pozornost věnuje nejprve básním tzv. Smilovy školy – autor popisuje zejména náboženské a sebereflexivní těžiště Nové rady a sleduje vztah lyriky a toxicity ve Sváru vody s vínem. Analyzuje také spory duše s tělem a Rozmlouvání člověka se Smrtí. V básních Hádání Prahy s Kutnou Horou a Václav, Havel a Tábor upozorňuje na rysy, jež je spojují se staršími básněmi, ale i na jejich útěšný a k sobě obrácený rozměr. V závěrečném výkladu Podkoního a žáka je toto srovnání využito k zodpovězení otázky funkcí a smyslu této básně. Autor snáší argumenty pro návrh čtení, jež vrací do hospodské hádky hlas, který v básni nezaznívá.

   FF UK
  • irrationality-transcendence-and-the-circle-squaring-problem

   Irrationality, Transcendence and the Circle-Squaring Problem

   Eduardo Dorrego López, Elías Fuentes Guillén

   This publication includes an unabridged and annotated translation of two works by Johann Heinrich Lambert (1728–1777) written in the 1760s: Vorläufige Kenntnisse für die, so die Quadratur und Rectification des Circuls suchen and Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques. The translations are accompanied by a contextualised study of each of these works and provide an overview of Lambert’s contributions, showing both the background and the influence of his work. In addition, by adopting a biographical approach, it allows readers to better get to know the scientist himself. 

   Lambert was a highly relevant scientist and polymath in his time, admired by the likes of Kant, who despite having made a wide variety of contributions to different branches of knowledge, later faded into an undeserved secondary place with respect to other scientists of the eighteenth century. In mathematics, in particular, he is famous for his research on non-Euclidean geometries, although he is likely best known for having been the first who proved the irrationality of pi. In his Mémoire, he conducted one of the first studies on hyperbolic functions, offered a surprisingly rigorous proof of the irrationality of pi, established for the first time the modern distinction between algebraic and transcendental numbers, and based on such distinction, he conjectured the transcendence of pi and therefore the impossibility of squaring the circle.

   Springer
  • the-challenges-of-autonomy-and-autonomy-as-a-challenge

   The Challenges of Autonomy and Autonomy as a Challenge

   Maria Cristina Clorinda Vendra, Paolo Furia, Dagmar Kusá (eds.)
   The Liberal Herald
  • pole-plne-rozmanitych-bylin-sbornik-k-zivotnimu-jubileu-lenky-karfikove

   Pole plné rozmanitých bylin. Sborník k životnímu jubileu Lenky Karfíkové

   Olga Navrátilová, Václav Němec

   Sborník Pole plné rozmanitých bylin je věnován životnímu jubileu významné české filosofky a theoložky Lenky Karfíkové. Soubor studií žáků a kolegů jubilantky, které vznikly při této příležitosti, ve svém celku tvoří průřez dějinami evropského myšlení. Jednotlivé příspěvky jsou hloubkovými sondami do myšlení několika velkých postav antické filosofie, patristiky, středověké filosofie a mystiky, renesance, novověku i moderní doby. V šíři jejich témat se odráží bohatost evropské duchovní tradice a myšlenky myslitelů pocházejících z různých epoch se při tom často ukazují jako překvapivě aktuální – ať už se jedná o antické diskuse o Aristotelově pojetí času, úvahy Filóna Alexandrijského o „přesycenosti dobrem“, „feministickou theologii“ církevního otce Klémenta Alexandrijského, vizi pravého lidského štěstí „posledního Římana“ Boëthia, psychologické úvahy o utrpení a soucitu z pera středověkého mystika Bernarda z Clairvaux, paracelsovskou přírodní filosofii, Komenského strukturální ontologii nebo Herderovu epistemologii a teorii jazyka.

   Oikoymenh/FLÚ
  • korespondence-leibniz-clarke

   Korespondence Leibniz/Clarke

   Hannah Arendtová

   Polemická korespondence mezi německým polyhistorem G. W. Leibnizem a anglickým teologem, fyzikem a Newtonovým žákem S. Clarkem, která se rozvinula ve druhém desetiletí 18. století, patří k vůbec nejznámějším a nejvlivnějším korespondenčním výměnám v dějinách evropského myšlení. Korespondence sestává z pěti Leibnizových francouzsky psaných dopisů a právě tolika Clarkových anglicky psaných odpovědí. Jejím ústředním tématem jsou jednak základy Newtonova převratného matematicko-fyzikálního výkladu skutečnosti, jednak důsledky, které takový výklad má na polích matematiky, teorie poznání, teologie a přírodní filosofie. Vliv pozic obou korespondentů sahá až k formulaci Einsteinovy obecné teorie relativity. Její české vydání tak poskytne vítaný a potřebný materiál mj. i teoretikům a historikům přírodní vědy.

   Oikoymenh/FLÚ
  • osoby

   Osoby

   Robert Spaemann

   Kniha Osoby představuje poslední, třetí díl pomyslné trilogie, spolu s první knihou Účelnost jako filosofický problém a druhou Štěstí a vůle k dobru; obě knihy již dříve vyšly v českém překladu. V první se Spaemann věnoval dějinám a obhajobě teleologického pohledu na přírodu a člověka, ve druhé pak zejména etice, s cílem překonat dichotomii mezi eudaimonismem a deontologismem.  Ve třetí knize, jejíž český překlad právě držíte v rukou, prohlubuje svou ontologii i etiku a přichází s propracovanou antropologií. Její jádro tvoří pozoruhodné promýšlení souvislostí mezi personalitou a přirozeností. V této knize o antropologii, avšak nikoli jen o ní, můžeme detailně sledovat Spaemannův  specifický neoaristotelský přístup kontinentálního typu, v kontrastu k anglosaské lockeovské a humeovské tradici. Spaemann se zároveň snaží překonat tradici kartesiánského dualismu, a tak hledá cestu mezi Scyllou naturalistického monismu a Charybdou spiritualistického dualismu. Výsledkem je jeho teorie osob – nikoli teorie osoby v singuláru. Osoby mohou totiž existovat jen v plurálu. Přesto se Spaemann odmítl přihlásit k personalismu. Osoby však v jeho pojetí nejlépe charakterizuje schopnost učinit nebo přijmout slib a schopnost odpouštět.

   Oikoymenh/FLÚ