underlineallarticles

operační programy

Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Název projektu: Posílení mobility ve filosofickém bádání (MEMPHIS)

Projekt MEMPHIS posílí profesní růst perspektivních lidských zdrojů FLÚ AV ČR pomocí realizace mobilit výzkumníků - juniorů v oborech s dopadem na aktuální společenské výzvy spojené s rozvojem znalostní společnosti a proměnami kulturní identity a podpoří mezinárodní spolupráci s předními vědeckými pracovišti ze zemí s vysokým vědeckým výkonem. Díky přenosu znalostí a oborového know-how přispěje ke koncepčnímu rozvoji výzkumné organizace při dosahování excelence v evropském výzkumném prostoru.

Termín realizace 1. 3. 2018 – 31. 10. 2019

 

Výzva č. 02_16_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Název projektu: Stoická rétorika v kontextu antické filosofické rétoriky

Jádrem projektu je analýza dosud nevyjasněného filosofického pojmu "rétoriky jako vědění" v jeho původním historicko-filosofickém kontextu a zkoumání jeho možného přínosu pro současné etické rozvrhy. Projekt proto řeší více vzájemně propojených problémů na různých úrovních.

V souladu s původním rozvrhem projektu (MSCA-IF-2015: 703906) je cílem rovněž doplnit tým odborníků na antickou rétoriku na Univerzitě v Leeds 1 vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV a rozšířit tak oblast jejich expertízy a recipročně umožnit příjemci mobility získat nové zkušenosti z pracoviště, které je svým interdisciplinárním zázemím výjimečné a nemá v ČR dosud ekvivalent. Ze spolupráce by měla bezprostředně čerpat instituce příjemce formou zkušeností případně i spolupráce při vytváření skupiny pro aplikovanou etiku.

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 31. 10. 2020

 

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Vědomí ve hmotném světě (CON-MAT)

Ačkoliv subjektivní vědomí s jeho prožívanými kvalitami úzce souvisí s neurálními procesy, není jasné, jak ho tyto procesy utvářejí. Nespokojenost s fyzikalistickým paradigmatem vedla k oživení zájmu o supra-fyzikalismus, podle něhož hmota má fundamentální niterné vlastnosti, které jsou relevantní pro vznik lidského vědomí. Cílem projektu je pomocí inovativní metodologie založené na pojmu fenomenality uvědomění identifikovat povahu těchto vlastností a nabídnout nový pohled na supra-fyzikalismus.

Termín realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

 

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR

Účelem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci, kterého bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu:

- Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“;

- Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace;

- Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace;

- Strategické nastavení a rozvoj oteveného přístupu k věděckým informacím;

- Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Logolink OP VVV cz frame res