Představujeme se

IMG 7993 orez JKFilosofický ústav Akademie věd České republiky je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy a globálních studií). 

Kromě základního výzkumu, který usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, pracovníci Filosofického ústavu rovněž zohledňují kulturní potřeby současné české společnosti. Mezi jejich úkoly patří například recepce výsledků světového filosofického bádání v českém prostředí, což umožňuje, aby filosofie a příbuzné humanitní vědy v České republice trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Badatelé Filosofického ústavu svou prací také posilují vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru se zřetelem k dějinnému přínosu zde působících významných myslitelů. Základními badatelskými výsledky pracovníků Filosofického ústavu jsou pravidelně publikované odborné knihy, monografie a vědecké články, z nichž řada vychází v zahraničí, pořádané vědecké konference, kolokvia či přednášky.

Filosofický ústav, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, je v současné době strukturován do dvanácti výzkumných týmů. Badatelé v těchto útvarech (přehlednou a rychlou informaci o uspořádání Filosofického ústavu získáte jednak z organizačního schématu, jednak ze schématu vědeckých útvarů) se ve své práci soustřeďují na tři hlavní tematické celky:

1) Aktuální problémy současné filosofie a filosofické aspekty příbuzných vědních disciplín (Oddělení analytické filosofie; Oddělení logiky; Oddělení současné kontinentální filosofie; Oddělení novověké racionality; Oddělení morální a politické filosofie společně s Centrem globálních studií; Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti).

2) Dějiny evropského a českého filosofického myšlení (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení; Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku; Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky; Oddělení pro studium moderní české filosofie).

3) Vybrané problémy příbuzných humanitních disciplín, zejména klasická a medievistická studia (Kabinet pro klasická studia; společná pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy připojená k Filosofickému ústavu: Centrum biblických studií; Centrum medievistických studií; Centrum pro teoretická studia).

Při výzkumu ústav těsně spolupracuje s českými a zahraničními univerzitami a dalšími vědeckými institucemi. Spolu s partnerskými univerzitami realizuje doktorské studium v šesti studijních programech, které studentům umožňuje využívat badatelské infrastruktury Filosofického ústavu a spolupracovat se školiteli z řad jeho zaměstnanců. Filosofický ústav se s významnými zahraničními vědeckými institucemi podílí na řadě badatelských projektů. Počty mezinárodních projektů a dohod o spolupráci v současnosti přesahují několik desítek. Každoročně se na práci ústavu podílejí rovněž hostující zahraniční badatelé během svých výzkumných pobytů.

Ústav každoročně organizuje množství mezinárodních a domácích vědeckých konferencí, workshopů, přednášek a seminářů. Vydává osm vědeckých časopisů (např. Filosofický časopis nebo Listy filologické) a rozvíjí ediční činnost ve vlastním nakladatelství Filosofia, které poskytuje nejen otevřenou publikační platformu pro původní vědecké práce z oblasti filosofie a příbuzných humanitních disciplín, ale přináší rovněž české překlady významných světových děl z těchto oborů. Od roku 2017 vydává Filosofický ústav ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH rovněž knihy ve specializovaných edičních řadách OIKOYMENH, které se zaměřují na publikaci nejhodnotnějších děl evropské a světové filosofické tradice.

Veřejně přístupné knihovny Filosofického ústavu disponují oborově specializovaným knižním fondem čítajícím více než 110 000 svazků. Ústav též pořádá či odborně zaštiťuje vzdělávací a popularizační akce pro širší veřejnost, ať už se jedná o pravidelné letní školy, Festival filosofie ve Velkém Meziříčí či Dny otevřených dveří.

Filosofický ústav Akademie věd České republiky vznikl v roce 1990 obnovením původního Filosofického ústavu ČSAV (zřízen 1. ledna 1953), který byl z politických důvodů zrušen v roce 1970. Ke dni 1. 1. 2007 se ústav přeměnil z dosavadní státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Výroční zprávy, zřizovací listinu a jiné podrobnější informace o ústavu naleznete v sekci Dokumenty.