Kritéria hodnocení vědecké práce

Na zasedání Vědecké rady Filozofického ústavu AV ČR konaném dne 12. ledna 2006 byla odsouhlasena níže uvedená základní kritéria v hodnocení badatelské činnosti. Je nutno zdůraznit, že jde především o specifikaci „standardů" pro hodnocení vědecké práce ve Filozofickém ústavu, a to bez ohledu na kritéria aktuálně stanovená Radou pro výzkum a vývoj, či jinými hodnotícími grémii.

1. Monografie publikované v zahraničí
2. Monografie publikované v domácích nakladatelstvích
3. Vědecké práce publikované v recenzovaných zahraničních vědeckých časopisech či sbornících
4. Vědecké práce publikované v domácích recenzovaných časopisech či sbornících
5. Vědecké práce publikované v ostatních zahraničních vědeckých časopisech či sbornících
6. Vědecké práce publikované v ostatních domácích časopisech či sbornících
7. Překladatelská činnost (zejména komentované překlady klasických textů) nebo činnost ediční
8. Příspěvky (vyžádané) na vědeckých konferencích
9. Expertízy, analýzy, databáze a datové archívy na digitálních médiích či na Internetu
10. Vedení vědeckých týmů a pracovních skupin

Poznámka: Dílčím parametrem všech výše uvedených kritérií je typ vědecké práce, její rozsah, a samozřejmě je brána v potaz prestiž příslušného vydavatele.