upcoming events

News

 • Open post-doc position from March 2023

  27. 12. 2022

  We are seeking a postdoc for the Interdisciplinary Research Lab for Bioethics which is based at the Department of Applied Philosophy and Ethics of the Institute of Philosophy. The post-doc is expected to relocate to Prague and to work with the principal investigator, Dr. Geoffrey Dierckxsens, and the IRLaB team. Please submit your application by e-mail before January 31, 2023 to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. To see more.

 • PF 2023

  22. 12. 2022

  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023 přeje Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
  The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year 2023.

  PF 23

 • Open Position for a Postdoctoral Researcher in History

  21. 12. 2022

  We are looking for a colleague to join the GA ČR JUNIOR STAR project “Normalisation and Emergence: Rethinking the Dynamics of Mathematics. The case of Prague in the First Half of the 19th Century.” Please submit your applications by January 30, 2023 to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. For questions directly related to the project, please contact Dr Elías Fuentes Guillén (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Further information.

 • PhD Studentship: Chemistry and Synthesis of Ancient Perfumery Compounds

  9. 12. 2022

  The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague and the Jahn and Coughlin groups at IOCB Prague offer a PhD studentship starting in May 2023. If you are interested, please send your motivation letter, CV, and transcripts of records to Dr. Ullrich Jahn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 27 January 2023. Further information.

 • International Research Center Focused on Environmental and Technology Ethics will be Established in the Czech Republic

  2. 8. 2022

  In the Czech Republic, there is lack of systematic research on ethical problems related to climate change and the so-called emerging technologies. The situation is about to change thanks to the newly forming international research Center for Environmental and Technology Ethics – Prague (CETE-P) at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Thanks to a prestigious European grant awarded to the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Mark Coeckelbergh from the University of Vienna will participate in its establishment and development.

Overcoming global conflicts by local innovations in Nigeria

In Abuja, the capital of Nigeria, on February 19, 2020, Marek Hrubec, Director of the Centre of Global Studies at the Institute of Philosophy CAS in Prague, delivered a public lecture titled: Development Resolution: Overcoming Global Conflicts and their Local Interactions. The lecture was chaired by a former Minister of External Affairs, Ambassador Ibrahim Gambari, the Special Adviser on the International compact with Iraq and other issues for the Secretary-General of the United Nations. See more.

In Abuja, the capital of Nigeria, on February 19, 2020, Marek Hrubec, Director of the Centre of Global Studies at the Institute of Philosophy CAS in Prague, delivered a public lecture titled: Development Resolution: Overcoming Global Conflicts and their Local Interactions. The lecture was chaired by a former Minister of External Affairs, Ambassador Ibrahim Gambari, the Special Adviser on the International compact with Iraq and other issues for the Secretary-General of the United Nations. On that occasion, the Ambassador proposed to re-structure policing by supporting federal police by specific activities of local and state police in order to face growing insecurity across the country, including transnational terrorist activities made by Boko Haram. See more.

Just out

  • logic-methodology-and-philosophy-of-science-and-technology-bridging-across-academic-cultures

   Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology. Bridging Across Academic Cultures.

   T. Marvan, I. Pezlar, H. Andersen, H. Chang, B. Lōwe (eds.)

   Proceedings of the Sixteenth International Congress in Prague.

   This volume contains papers based on invited lectures from the 16th International
   Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology,
   descriptions of congress symposia, and other materials relating to the congress
   and CLMPST.

   College Publications
  • pratelske-tvare-matematiky

   Přátelské tváře matematiky

   Marie Větrovcová

   Texty shromážděné v této knize představují autorčinu filosofickou práci, která čerpá inspiraci z fenomenologické filosofie (hlavně Patočky, Lévinase a Barbarase) a Platónových dialogů. Dotýkají se klíčových otázek filosofie matematiky, zejména její fundace, ve světle fenomenologických zkoumání existence, vnímání a rozumění. Kniha tak nabízí originální promýšlení oblastí, kde se matematika s filosofií setkávají či překrývají, s důrazem na témata tělesnosti myšlení, zkušenosti transcendence, tvaru a tváře, svobody, odpovědnosti a důvěry.

   MARIE VĚTROVCOVÁ (1977–2019) matematička a filosofka, blízká spolupracovnice prof. Petra Vopěnky, která vyučovala historii a filosofii matematiky a fyziky na Západočeské univerzitě v Plzni a badatelsky působila též v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

   Oikoymenh/FLÚ
  • posel-hanebne-zvesti

   Posel hanebné zvěsti

   Miroslav Šedina

   Studie předkládané v této publikaci vycházejí z dosavadní práce autora nad textem Órigenovy apologie Proti Kelsovi, v níž Órigenés odpovídá na kritiku křesťanského náboženství z pera platónského filosofa působícího na sklonku 2. stol. po Kr. Autor se ve třech studiích zabývá způsobem, jakým Órigenés odpovídá na pomluvy o nemanželském původu Ježíše, vyvrací Kelsovo obvinění křesťanů z magických praktik, a v konfrontaci s Kelsovým podáním Ježíše jako žebravého tuláka se pokouší se vyložit filosofické rozměry jeho příběhu.

   Miroslav Šedina (*1955) ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Univerzitě Palackého v Olomouci, se podílel na vydávání Stromat Klementa Alexandrijského. V současné době dokončuje vydání Órigenova spisu Proti Kelsovi. V OIKOYMENH vydal mimo jiné překlad Plútarchova pojednání O strachu z bohů a soubory studií věnovaných Órigenově pojetí svobody či vztahu Klementa Alexandrijského ke klasické řecké literatuře.

   Oikoymenh/FLÚ
  • filosoficke-deniky

   Filosofické deníky

   Jan Patočka

   Devatenáctý svazek Sebraných spisů Jana Patočky obsahuje filosofovy zápisky na nejrozmanitější témata, kterými se zabýval v letech 1946–1950. Sám k tomu říká v zápisu ze dne 14. XII. 1946: Původně byla to technika úmyslné formace, koncentrace, která vynucovala obraznost myšlenkovou. Úmyslem bylo dirigovat myšlenku dopředu, podle jistých hesel či pojmů, které se zdály důležité. Nyní technika jaksi a posteriori: teprve když se „nápad“ již zformoval, hledím jej zaznamenat. První technika byla čekáním na nápad, vynucováním nápadu všelikou slovesnou hrou; nynější technika hledí vystihnouti, z neodstíněnosti vybrati nápad, který tu již jest, všimnouti si toho, že tu jest, zintenzivnit jej, způsobit, aby pracoval více a do větší šíře, aby se organizoval kritikou. […] Ať jest to jakkoli chudé, výhoda jest v tom, že jest čímsi konkrétním, aspoň daným, přítomným, nikoli zcela iluzorním, zatímco v perspektivě „ryze budoucího“ se oddáváme snadno iluzi, že tu jest něco více než pouhá tendence dopředu, opřená o slovo, významový horizont beze vší uzavřenosti […] Zvláštní rozpor: co by nás uspokojilo, nemůžeme nikdy najít, a co dovedeme najít (poněvadž jsme to již nalezli), nás nemůže nikdy uspokojit. […] Hledáme takovou možnost, takovou polohu sebe sama, kde se cítíme volni, nad věcmi, nikoli v jejich područí a v objetí nejasnosti. Tak po hmatu hledáme svou cestu.

   Oikoymenh/FLÚ
  • kam-kraci-stredoveka-filosofie

   Kam kráčí středověká filosofie

   Alain De Libera

   Co je to středověká filosofie? Jak myslet z hlediska filosofie jednotu „období“, které trvá deset století? Kdy středověk začíná? Kdy končí? Je-li veškerá periodizace vztažena ke svému tématu, odpovíme školometsky, že filosofický středověk začíná v 6. století uzavřením novoplatónské školy v Athénách a končí v samém závěru 15. století vytvořením řeckých studií v Padově. Dělat dějiny středověké filosofie tedy znamená dělat dějiny filosofických textů antiky, jejich forem a žánrů, šíření, předávání, reprodukce, i jejich četby. Zajímat se o překlady a překladatele, o vytváření korpusů děl, o formování kánonů, o instituce, komunity, společenské vrstvy i individua, která k tomu všemu jakýmkoli způsobem přispívají; dále o vztahy, jež tito aktéři udržují; o jejich funkci ve společnosti a církví; o jejich ideologii. Mezi uzavřením školy v Athénách a vzestupem řečtiny v Itálii a poté ve Francii není jen jeden „středověk“: existuje několik pokračování pozdní antiky a několik rozchodů s ní. Některé sahají až k nám: je to „dlouhý středověk“. K prozkoumání tak rozsáhlého pole je zapotřebí zvláštních metod: Constructive Re-Enactment (konstruktivní zopakování) Robina G. Collingwooda, historie myšlenek Arthura O. Lovejoye, Emplotment narativistů, „intriky“ fenomenologů, i dekonstrukce mohou v různé míře nabízet své principy a postupy. Přednáška předního znalce středověké filosofie tvoří další krok k obecné filosofické archeologii: slovy Michela Foucaulta vymezí, „co vyžaduje určitou formu myšlení “, a zaměří se na jednu oblast využití archeologické metody: vynález moderního „subjektu“ v problematickém vymezení středověké filosofie mysli, „karteziánského dualismu“ a vznikající psychologie.

   Filosofia
  • kritika-cerneho-rozumu

   Kritika černého rozumu

   Achille Mbembe

   Profesor Achille Mbembe patří k současným nejvýznamnějším africkým filosofům. Pochází z Kamerunu, nyní působí na University of the Witwatersrand v Jihoafrické republice. Jeho kniha poskytuje filosofickou genealogii konceptu černošství. Zkoumá historické nespravedlivosti, jakými byl obchod s otroky a kolonialismus, jakož i aktuální globální systém. Kriticky analyzuje konstrukci rasy v souvislosti s tím, co nazývá černým rozumem.

   Filosofia
  • tri-programove-texty-existencialni-filosofie-gabriela-marcela

   Tři programové texty existenciální filosofie Gabriela Marcela

   Peluška Bendlová (ed.)

   Kniha přináší český překlad tří raných programových textů francouzského „novosokratika“ a „filosofa dialogu“ Gabriela Marcela (1889–1973), který pořídila Peluška Bendlová. Jsou to jednak eseje Existence a objektivita (1925) a Postavení ontologického tajemství a jeho konkrétní přiblížení (1933), jež se upínají k Marcelovu Metafyzickému deníku z let 1914–1923, jednak přednáška Můj základní záměr, kterou Marcel proslovil na univerzitě v Gentu v roce 1937. Peluška Bendlová napsala též důkladnou úvodní studii Mezi reflexí a vírou, v níž uvedené tři texty analyzovala v kontextu celého Marcelova filosofického díla. Kromě toho přeložené texty opatřila poměrně rozsáhlými poznámkami pod čarou, které obsahují její komentáře doplněné o český překlad tematicky relevantních výňatků z Marcelových stěžejních děl z let 1951–1973, v nichž francouzský myslitel své někdejší filosofické úvahy revidoval, pozměnil či dále rozvedl.

   Kniha je posledním plodem více než dvě desítky let trvajícího marcelovského studia Pelušky Bendlové (1931–2019). Je vydána z její literární pozůstalosti.

   Filosofia
  • africka-filosofie-spolecnosti

   Africká filosofie společnosti

   Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svoboda

   Kniha se zabývá vývojem africké filosofie společnosti. V návaznosti na české myšlení předkládá perspektivu, jež umožňuje komplexněji pochopit začátky tamního filosofického myšlení, jeho situaci v koloniální a postkoloniální éře a v současném multilaterálním a nastupujícím polylaterálním období. Mapuje společenský kontext filosofického vývoje od etiopských zdrojů až k afropolitním tendencím budoucího směřování.

   Filosofia