underlineallarticles

Anketa Etické a profesní aspekty

Ve dnech 8. – 24. června 2020 proběhlo dotazníkové šetření na téma Etické a profesní aspekty výzkumné práce. Cílem ankety bylo získání názorů badatelek a badatelů týkajících se vybraných aspektů jejich práce a současného stavu FLÚ. Návratnost dotazníku byla
46,5 % a děkujeme všem, kteří anketě věnovali svůj čas a podělili se s námi o své podněty a komentáře.

Z ankety mj. vyplynula tato zjištění:

  • ve FLÚ panuje výrazná institucionální důvěra
  • podle respondentů se na FLÚ neobjevuje omezování svobody bádání
  • pracovníci FLÚ příliš neznají etický kodex AV ČR
  • na FLÚ se téměř nevyskytuje problematické chování (bossing, mobbing apod.)
  • více než polovina respondentů má pocit, že jejich práce není dostatečně popularizována
  • zaměstnancům FLÚ záleží na ekologické udržitelnosti pracoviště
  • objevuje se potřeba zlepšení interní komunikace a potřeba větší podpory publikování

Největší diskusní ohlas získala témata: vhodné formy popularizace, metody odhalování plagiátorství, Open Acess a interní komunikace.

Výsledky Ankety „Etické a profesní aspekty výzkumné práce“ naleznete v plném znění ZDE.