Nejbližší akce

 • 08.09.
  10.09.
  2014
  Konference

  XVIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii

  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

 • 10.09.
  14.09.
  2014
  Konference

  Coins Hoards IV

  Bechyně

  Pořádá Centrum medievistických studií

 • 10.09.
  11.09.
  2014
  9.00
  Konference

  Živá fenomenologie

  Karolinum, Císařský salónek, Ovocný trh 3–5, Praha 1

  Pořádají Centrum fenomenologického výzkumu FHS UK a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Aktuality

 • Veřejná zakázka na systém EPS

  25.07.2014

  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústav dějin umění v. v. i. zadávají veřejnou zakázku na instalaci systému elektrické požární signalizace (EPS) v celém areálu AV ČR Jilská-Husova, Praha 1,  s termínem dokončení nejpozději do 30. listopadu 2014. Písemné nabídky je třeba doručit poštou nebo osobním podáním do podatelny na adresu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1, do 8. srpna 2014, 12.00. Zadávací dokumentace včetně příloh je ke stažení ZDE.

 • Veřejná zakázka na přeložku plynovodní přípojky

  22.07.2014

  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústav dějin umění v. v. i. zadávají veřejnou zakázku na provedení přeložky plynovodní přípojky v budově Jilská 1 s termínem dokončení nejpozději do 30. listopadu 2014. Písemné nabídky je třeba doručit poštou nebo osobním podáním do podatelny na adresu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1, do 20. 8. 2014, 12.00. Zadávací dokumentace včetně příloh je ke stažení ZDE.

 • Výroční zpráva FLÚ AV ČR za rok 2013

  26.06.2014

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. za rok 2013 je ke stažení ZDE.

 • Diskuze České vize Evropy

  25.06.2014

  Knihovna Václava Havla srdečně zve na představení knihy a panelovou diskuzi na téma České vize Evropy?, která se koná 26. června 2014 od 19.00 v Knihovně Václava Havla, Řetězová 7, Praha 1. Pro více více informací viz pozvánku.

Právě vychází

  • realismus-a-relativismus

   Realismus a relativismus

   Tomáš Marvan

   Posláním filozofů je dle Davida Lewise zpochybňovat banality, i když se nakonec ukáže, že byly víceméně správné. Filozofové nás však přinutí o nich přemýšlet. Autor knihy sleduje napětí mezi realismem a konstruktivismem u Willarda Quinea, Hilaryho Putnama, Donalda Davidsona, Nelsona Goodmana a Richarda Rortyho. Ačkoliv sám zastává pozici realismu, provokují ho argumenty zmíněných autorů k zamyšlení. Závisí existence žiraf na lidech? Stvořil Goodman „nejhorší argument na světě"? Lze svět pozorovat z perspektivy božího oka? Můžeme se vysvléci ze svých pojmů a slov? Je člověk schopen naprosto přesně zmapovat svět, jenž ho obklopuje?

   Academia
  • koncepty-a-dejiny-promeny-pojmu-v-soucasne-historicke-vede

   Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě

   Lucie Storchová a kol.

   V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úlohu při formování inovativních postupů v rámci oboru. Výsledkem je rozsáhlé kompendium, které nejen popisuje a kriticky zhodnocuje vývoj a zlomy v jednotlivých konceptualizacích minulosti, ale nabízí rovněž inspiraci pro další bádání. Interdisciplinarita je pak nezbytným rysem celkového pojetí knihy. Důraz byl kladen především na systematický a srozumitelný výklad, který však neslevuje z nároku na teoretický jazyk, jejž si historická věda za několik posledních desetiletí osvojila. Text je určen jak studujícím historických oborů na vysokých školách, tak širší odborné veřejnosti, pro kterou může sloužit nejen jako přínosný systematický přehled dnešní historiografie, ale rovněž jako zdroj poznatků o dosud u nás opomíjených badatelských směrech.

   Scriptorium
  • moralni-odpovednost-a-jeji-aspekty

   Morální odpovědnost a její aspekty

   Vlastimil Hála a kol.

   Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bez­precedentní účinnost technologií a mnohé další faktory sou­dobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální. Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující otázky: V čem dnes spočívá morální odpovědnost? Jak lze stanovit současné hranice mezi odpovědností a neodpovědností? Jak chápat reciprocitu odpovědnosti? Je možné připsat člověku odpovědnost za činy, jichž se sám nedopustil? Jaké jsou praktické důsledky teoretické aktivity člověka? Jsme odpovědni pouze vůči sobě a vůči druhým lidem, nebo také vůči všemu živému a vůči Zemi samé? Jaký je vztah etiky, která vychází z problematiky odpovědnosti, k filosofii životního prostředí?

   Filosofia
  • studie-k-filosofii-bertranda-russella

   Studie k filosofii Bertranda Russella

   Milan Soutor, Tomáš Marvan, Ludmila Dostálová (eds.)

   Kniha obsahuje desítku odborných statí, zaměřujících se na témata z oblasti Russellovy filosofie jazyka, logiky a epistemologie. Diskutována jsou především taková klasická témata, jako je teorie deskripcí, Russellovo pojetí vlastních jmen, jeho obhajoba realismu nebo teorie smyslových dat, kterou svého času přejal od G. E. Moora.

   Filosofia
  • the-bohemian-reformation-and-religious-practice-9

   The Bohemian Reformation and Religious Practice 9

   Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.)

   Publikace přináší osmnáct studií autorů a autorek z České republiky, Norska, USA a Austrálie, zaměřených na teologický, filosofický, intelektuální, církevně-politický, uměnovědný a muzikologický kontext problematiky české reformace čili tzv. husitství. Jak nově interpretovat teologii Matěje z Janova? Jaký byl Wyclifův vliv na Husa? Co nového víme o utrakvistické liturgii? Jak to vlastně bylo se vztahem Jiřího z Poděbrad k české reformaci? Které doklady výtvarné a hudební kultury vzešly z české reformní tradice? Jak bylo „husitství" zneužíváno komunistickým režimem? Publikace je dalším pokusem o dekonstrukci různých klišé, stále se vynořujících též v souvislosti s blížícím s jubilejním rokem Jana Husa (1415-2015).

   V angličtině

   Filosofia
  • numismaticky-sbornik-27-2-2012-2013

   Numismatický sborník 27/2 (2012–2013)

   Jiří Militký (ed.)

   Ve studiích zařazených do druhého dílu tohoto čísla sborníku se můžeme dočíst např. o pozdně římských mincích a denáru Karla Velikého v tismickém hradišti, řezenském obolu Oty Švábského nebo nálezu nového typu hexadrachmy typu Biatec. Zařazeno je rovněž druhé pokračování studie věnující se denárům mečového typu. Obvyklou rubriku o nálezech mincí na území České republiky doplňuje část věnovaná zahraničním nálezům mincí z českých zemí.

   Příspěvky v češtině, jednotlivě též v angličtině

   Filosofia

AKC