upcoming events

 • 19. 2. 2019
  17.00
  Křest knihy

  Nietzsche o ctnosti

  Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1, sál Minuta

  Křest mimořádného čísla Filosofického časopisu

 • 19. 2. 2019
  14.10
  Seminář

  Brentano and Husserl on Symbolic Intentionality and Judgment

  B. Hopkins, H. Janoušek, R. Rollinger
  B. Hopkins, H. Janoušek, R. Rollinger
  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

  The seminar takes place every Tuesday, starting from 19 February.

 • 21. 2. 2019
  10.00
  Seminář

  Jak národy bohatnou

  Jakub Steiner
  Jakub Steiner (CTS, CERGE-EI, University of Edinburgh)
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

News

 • Výběrové řízení na společnou pozici doktorandky/doktoranda Bioetiky na MU a ve FLÚ AV ČR

  8. 2. 2019

  Oborová rada doktorského studijního programu Bioetika na Lékařské fakultě MU a Filosofický ústav AV ČR vypisuje společnou pozici doktorandky/doktoranda Bioetiky na LF MU ve Filosofickém ústavu AV ČR. Termín podání přihlášky na obou pracovištích je 30. dubna 2019. Více informací ZDE.

 • CFP: Narrativity and Self-Creating Forms - Autopoiesis in Perspective

  4. 2. 2019

  September 18–21, 2019, Prague, Kampus Hybernská
  Conference organized by the Faculty of Arts, Charles University, Prague. Paper proposals may be sent until May 20th, 2019 to the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. For more information see HERE

 • Výzvy pro filozofii? Autonomní auta i populisté

  4. 2. 2019

  Rozsáhlý rozhovor s ředitelem Filosofického ústavu Ondřejem Ševečkem vyšel v aktuálním čísle časopisu Týden v rámci seriálu Česká věda zblízka připravovaného ve spolupráci s Akademií věd ČR. Rozhovor o přínosu etických zkoumání pro současný technologický vývoj, filosofických inspiracích globálních politických institucí a světově významných českých myslitelích si můžete přečíst ZDE.

 • Videozáznam Filosofické kavárny: Etika klimatické změny

  23. 1. 2019

  V prosincové Filosofické kavárně představili novinku nakladatelství Filosofia Etika klimatické změny. Co je a co není správné ve světě, který se otepluje Jamese Garveyho představili hlavní editor řady Dnešní svět Tomáš Hříbek a vedoucí Katedry environmentálních studií MU Bohuslav Binka.

 • Diskuse ke knize Ivana M. Havla "Zápisky introspektora"

  22. 1. 2019

  Redakce časopisu Reflexe Vás zve na diskusi ke knize Ivana M. Havla Zápisky introspektora. Diskusi zahájí přednáška autora, s komentářem ke knize následně vystoupí Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR). Akce se uskuteční 29. ledna 2019 od 18.00 na hlavní budově FF UK (náměstí Jana Palacha 2, místnost č. 217). Viz též ZDE.

Just out

  • justin-mucednik-a-jeho-bible

   Justin Mučedník a jeho Bible

   Radka Fialová

   Tématem knihy je recepce Bible u jednoho z nejvý­znamnějších křesťanských apologetů 2. století, Justina zvaného Filosof či Mučedník. Úvodní kapitoly se věnují jeho životu a dílu, a rovněž kontextu apologetické lite­ratury 2. století, který je pro jeho dílo neodmyslitelný. Autorka se snaží zachytit Justinův význam v jeho době i jeho vliv na další křesťanské myslitele: autora evange­lijní harmonie Tatiana, „hereziologa“ Eirénaia z Lyonu či apologetu a teologa Tertulliana. Jakožto svědek Bible kolem poloviny 2. století je Justin významnou posta­vou – zachovalo se od něj poměrně rozsáhlé dílo, které obsahuje více než 300 citací z hebrejské Bible ve znění Septuaginty. Kromě toho u něj pod názvem „vzpomínky apoštolů“ najdeme řadu odkazů na Ježí­šovy výroky a narativní látky z evangelií. Jak vnímal Bibli tento vzdělaný muž, který si křesťanskou víru zvolil jako „pravou filosofii“? Nakolik významným impulsem pro formování kánonu byla polemika proti Markiónovi a gnostickým výkladům Písma? Závěrečná kapitola se věnuje prvnímu křesťanskému výkladu Žalmu 22 v jednom z Justinových nejznámějších děl, Dialogu se Židem Tryfónem.

   Vyšehrad
  • tragedie-ii

   Tragédie II

   Lucius Annaeus Seneca

   Na druhém svazku Senekových tragédií se podílely Eliška Poláčková (předmluva „Divadlo v Senekově době“) a Daniela Čadková (překlad tragédie Šílený Herkules) z Oddělení antické kultury a její recepce KKS.

   Větrné mlýny
  • my-filologove

   My filologové

   Friedrich Nietzsche

   Název My filologové odkazuje k materiálu pro stejnojmennou „nečasovou úvahu“, v níž chtěl Nietzsche revidovat humanistický pohled na antiku a zpochybnit dosud bezvýhradně přijímanou roli filologů jakožto vychovatelů, protože podle něho ukazují jen falešně idealizovaný obraz klasičnosti. Zároveň tento titul zastřešuje Nietzschovy drobnější filologicko-filosofické práce (Homér a klasická filologie, Pět předmluv k pěti nenapsaným knihám), v nichž se antika pro Nietzscheho stává živnou půdou k úvahám o moderní společnosti a kultuře a které dokreslují jeho ranou filosofii, formulovanou v té době ve Zrození tragédie z ducha hudby a v Nečasových úvahách. Druhé, opravené a doplněné vydání přináší v příloze rovněž překlad čtyř dopisů, které se váží k vydání Nietzschovy knihy Zrození tragédie a přinášejí také ohlédnutí za jeho „filologickou“ kariérou.

   Přeložili a nové opravené vydání připravili Pavel Kouba a Petr Kitzler.

   OIKOYMENH
  • materialy-k-teorii-elit-a-k-jeji-kritice

   Materiály k teorii elit a k její kritice

   Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.)

   V kontextu rostoucích společenských nerovností a politické nestability s tím spojené se objevují otázky, zda a do jaké míry jsou za tento vývoj zodpovědné elity. Čtenáři se dostává do rukou sborník vybraných pasáží klasických textů z přelomu 19. a 20. století (Gaetana Moscy, Vilfreda Pareta a Roberta Michelse), příspěvků autorů, kteří na teorii elit navázali (Karla Mannheima, Jamese Burnhama ad.), včetně pokusů o kritiku teorie elit (György Lukács, Thomas Bottomore a jiní). Tato kniha dále mapuje etapu vývoje teorie elit od druhé světové války přibližně do sedmdesátých let 20. století a dává nahlédnout do zkoumání sociálních nerovností a hierarchií. Svým způsobem představuje alternativní přístup či doplněk k marxistické třídní analýze.

   Filosofia
  • acta-correctoris-cleri-civitatis-et-diocesis-pragensis-annis-1407-1410-comparata

   Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407–1410 comparata

   Jan Adámek (ed.)

   Činnost korektora kléru, jehož poprvé ustanovil arcibiskup Arnošt z Pardubic (1343–1364), se od jednorázových pověření postupně přeměnila ve stálý úřad trestního soudce nad duchovenstvem, jenž zahrnul některé z pravomocí arcijáhnů. Svébytný úřad zůstal církevně správním specifikem pražské arcidiecéze. Edice zpřístupňuje jediný svazek korektorových akt, který z jeho činnosti dochoval. Ten zahrnuje léta 1407–1410, tedy přibližně druhou polovinu episkopátu arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka (1403–1411). Korektorova akta doplňují trojici řad již z větší části vydaných úředních knih pražského arcibiskupství (Libri confirmationum, Libri erectionum, Acta iudiciaria) a jsou tak významným a jedinečným pramenem pro poznání (nejen) církevních dějin tohoto období.

   Filosofia
  • the-bohemian-reformation-and-religious-practice-11

   The Bohemian Reformation and Religious Practice 11

   Zdeněk V. David – Martin Dekarli – Phillip N. Haberkern – David R. Holeton (eds.)

   Publikace, na níž se podíleli odborníci aktuálně působící v Evropě, Americe i Asii, je rozčleněna do čtyř tematických bloků. První se věnuje Janu Husovi („The Person and Work of Jan Hus“), druhý se zabývá problematikou násilí a inkvizicí („Hussite Revolution and Inquisition“), třetí obsahuje texty o utrakvistické liturgii („Liturgy“) a poslední rozebírá interakci české reformace s reformacemi evropskými („Utraquism and Reformation“). Celkem dvanáct studií reflektuje fenomén české reformace v pozdním středověku a raném novověku, přičemž tak v intencích Collegia Europaea rozvíjí úsilí o internacionalizaci bádání k českým náboženským dějinám a jejich filosofickému, teologickému, církevně-politickému a kulturnímu kontextu.

   Filosofia
  • studie-k-teorii-umeni-henriho-focillona

   Studie k teorii umění Henriho Focillona

   Ludmila Dostálová, Miloš Ševčík (eds.)

   Soubor studií českých a slovenských autorů, který zde předkládáme, vznikl na základě příspěvků přednesených na odborném semináři věnovaném myšlení francouzského historika a teoretika umění Henriho Focillona (1881–1943). Seminář se uskutečnil 4. května 2017 na půdě Katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Uspořádáním tohoto semináře i publikací tohoto souboru článků chceme upozornit na originalitu v dnešní době spíše pozapomenutého Focillonova myšlení a na podnětnost tohoto myšlení ve vztahu k soudobé estetice a filosofii. Předložený soubor studií, který upozorňuje na některé ze stránek pozoruhodného formálního myšlení a cítění, o němž Focillon v souvislosti s uměním hovoří, doplňujeme překladem pozoruhodného Focillonova pojednání „Chvála ruky“.

   Filosofia
  • pravo-svobody

   Právo svobody

   Axel Honneth

   Rozsáhlá kniha je opus magnum hlavního představitele současné kritické teorie společnosti Axela Honnetha (1949). Na Goethově univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem je Honneth od roku 2001 ředitelem Institutu pro sociální výzkum, kde původně vznikla kritická teorie Frankfurtské školy. Na stejné univerzitě je od roku 1996 také profesorem sociální filosofie, od roku 2011 působí rovněž na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
   Kniha Právo svobody (Das Recht der Freiheit, 2011) především artikuluje teorii uznání z hlediska sociální a morální filosofie, přičemž formuluje sociální základy demokracie. Jürgen Habermas o knize napsal: Honneth činí historický krok zpátky od Marxe k Hegelovi, aby znovu ustavil program "od Hegela k Marxovi".
   Přeložil Břetislav Horyna

   Filosofia