underlineallarticles

Centrum medievistických studií

Centrum medievistických studií bylo zřízeno k 1. červenci 1998 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofickým ústavem Akademie věd České republiky jako společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Jedním z jeho hlavních cílů CMS je podpora doktorskému studiu ve všech medievistických disciplínách počínaje obecnou historií přes středověkou archeologii, tzv. pomocné vědy historické, dějiny práva, dějiny filozofie, teologii, dějiny literatury, dějiny umění až k speciálním filologickým a jiným oborům. Neméně závažným posláním CMS jsou výzkumné a ediční projekty interdisciplinární povahy vyžadující soustředění odborníků a speciálních přístrojů. CMS má v tomto ohledu iniciativní, garanční, koordinační a poradní roli.

Centrum medievistických studií vede evidenci doktorandů - medievistů a pořádá pro ně odborné semináře, přednáškové cykly a pravidelná setkání. Ta se konají dvakrát až třikrát ročně a doktorandi během nich mají možnost prezentovat v patnácti- až dvacetiminutových příspěvcích výsledky své práce.

Spolu s dalšími akademickými ústavy a fakultami se CMS podílí na přípravě mezinárodních konferencí a vědeckých projektů. Důležitou součástí jeho činnosti je též pořádání přednáškových cyklů, během nichž má domácí publikum možnost seznámit se s předními evropskými i americkými odborníky.