underlineallarticles

Collegium Europaeum

Koordinátor

doc. PhDr. Petr Hlaváček, PhD.

Pracovníci Collegia Europaea

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Mužík
Mgr. Ota Pavlíček
PhDr. Dušan Radovanovič

Collegium Europaeum je vědeckým pracovištěm, založeným Filozofickou fakultou UK a Filosofickým ústavem AV ČR za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému interdisciplinárnímu výzkumu v oblasti evropských studií.
Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filozofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.
Collegium Europaeum zajišťuje odborně a redakčně vydávání ediční řady Europaeana Pragensia k dějinám evropského myšlení a kolektivních monografií The Bohemian Reformation and Religious Practice k problematice české náboženské reformace (vychází jako supplementum Filosofického časopisu). Pravidelně pořádá mezinárodní konference a kolokvia, posiluje kooperaci mezi jednotlivými pracovišti FF UK & FLÚ AV ČR, a to zejména prostřednictvím společných projektů a účastí na pedagogické činnosti.
U zrodu projektu Collegia Europaea stál na přelomu let 2006/2007 dr. Petr Hlaváček, v období 2001 až 2007 vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (GWZO) při Univerzitě v Lipsku. Výzkumná skupina začala fungovat v březnu 2008, formálně byla ustavena 1. 10. 2008 na základě smlouvy mezi FF UK & FLÚ AV ČR.