nejbližší akce

 • 2. 5. 2016
  15.50
  Seminář

  The Case for Non-Classical Logic

  Zach Weber
  Zach Weber, University of Otago, New Zealand
  FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

  Logicko-filosofický seminář

 • 5. 5. 2016
  10.00
  Seminář

  Minulost, kterou nikdo nezapsal

  Petr Květina
  Petr Květina, Archeologický ústav AV ČR
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 6. 5. 2016
  9.00
  Kolokvium

  Aristotelés a příčiny

  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Kolokvium pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Aktuality

 • Obhajoby disertací doc. Novotného a prof. Kvasze

  20. 4. 2016

  Řízení k udělení vědeckého titulu „doktor věd" (DSc.) a veřejné obhajoba disertační práce doc. Karla Novotného, Ph.D. se koná 20. května. 2016 od 10 hod. v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a (přístup i z Jilské 1), Praha 1. Veřejná obhajoba disertační práce prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr. se koná tamtéž 20. května 2016 od 14. hod. Více informací o obhajobách ZDE.

 • Prof. Jaroslav Peregrin: Jazyk a poznávání světa

  19. 4. 2016

  Přednáška prof. Peregrina (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) v brněnském planetáriu.

 • Překonávání globálních hrozeb tématem mezinárodní konference v AV ČR

  14. 4. 2016

  Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR uspořádalo spolu s Orientálním ústavem AV ČR a s velvyslanci muslimských zemí (OIC) ve středu 13. dubna v sídle Akademie věd mezinárodní konferenci Překonávání globálních hrozeb: Posilování interkulturního dialogu, stability a míru. Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR. Více ZDE.

 • Výběrové řízení na pozici doktorand v oddělení logiky

  1. 4. 2016

  Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice doktoranda v oddělení logiky. Přihlášku v písemné podobě zašlete doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předejte přímo do podatelny ústavu, a to do 30. 4. 2016. Více informací ZDE.

právě vychází

  • etika-pece

   Etika péče. Osobní, politická a globální

   Virginia Held

   Etika péče je nový a dynamicky se rozvíjející směr morální filosofie. Zatímco tradiční etické systémy zaměřují svou pozornost především na činy a vlastnosti jednotlivců, etika péče vyzdvihuje morální význam vzájemných vztahů osob a skupin. Tato kniha představuje etiku péče jako svébytnou normativní teorii. Virginia Held, jedna z hlavních představitelek tohoto etického směru, v ní objasňuje charakteristické znaky péče a vysvětluje, v čem se etika péče liší od tradičních etických koncepcí, jako jsou kantovská etika, utilitarismus a etika ctností.
   Přeložil Petr Urban

   Filosofia
  • accelerating-academia

   Accelerating Academia

   Filip Vostal

   The Changing Structure of Academic Time

   The era of a 'slow-paced' academia characterized by leisurely tempos of research and pedagogy has gone. Academia is now an intensely social site, and the boundaries between capitalist dynamics and academic life have become blurred. Academic workloads are increasing as academics have to deal with an ever-growing number of tasks, information, obligations, texts, procedures and connections. Yet the time available for carrying out these activities remains relatively constant, and even seems to be decreasing. Simultaneously, the 'will to accelerate' has emerged as a significant cultural and structural force in knowledge production, propelled by competitiveness and the drive for excellence. Filip Vostal examines the changing character of academic time, and questions the nature of this acceleration. Without challenging its negative implications, Vostal argues that we cannot fully understand this phenomenon unless we scrutinize its positive dimensions, and ask why people opt for acceleration, and how and why the compulsion to accelerate features in higher education policy discourse.

   Palgrave Macmillan
  • hovory-o-pojmu

   Hovory o pojmu

   Pavel Materna

   Titul se zabývá vysvětlením termínu pojem. Populární formou dokazuje, že nejlepší explikace je procedurální. Toto pojetí je založeno na Tichého Transparentní intenzionální logice (TIL), a autor proto seznamuje čtenáře – opět populární formou – se základními pojmy a principy TIL. Čtenář se naučí sestavovat konstrukce, které odpovídají pojmům, a získá schopnost kritického myšlení, které se nespokojí s memorováním slov. Knížka obsahuje i cvičení (úlohy), jež by čtenář měl umět řešit po přečtení knížky.

   Academia
  • lharske-paradoxy-u-autoru-italske-scholastiky

   Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky

   Miroslav Hanke

   Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky moderní sémantiky a historická analýza jejich zdrojů. Korpus zkoumaných textů obsahuje texty Pavla z Benátek, Pavla z Perguly, Kajetána z Thiene, Alexandra Sermonety, Frachantiana Vicentina a Mengha Blanchella. Italská logika patnáctého století se paradoxům věnuje jakožto tématu s významnými důsledky pro teoretickou sémantiku a logické teorie založené na sémantické definici pravdivosti a logického vyplývání. Konkrétně: paradoxy představují (možné) selhání sémantické a logické intuice, resp. (technicky vzato) protipříklad k definicím pravdivosti a logického vyplývání a na nich založeným systémům odvozovacích pravidel. Základní předpoklady představených principů lze systematicky rekonstruovat prostředky moderní logiky.

   OIKOYMENH
  • filosofie-a-veda-filosoficke-pojednani-o-skutecnosti

   Filosofie a věda: filosofické pojednání o skutečnosti

   Pavel Hobza

   Věda se dnes stala nedílnou součástí našeho světa i našich životů. Tato mimořádná role vědy však nebyla dosud uspokojivě reflektována; pokud filosofie vědu vůbec brala v potaz, buď ji kritizovala (např. fenomenologie), anebo se její pomocí jen snažila řešit tradiční epistemologické či ontologické problémy (např. naturalismus). Jestliže však filosofie není schopna vědu přiměřeně reflektovat, ukazuje tím jen vlastní omezenost a neužitečnost.
   Filosofie je však nezastupitelná. Formuje naše myšlení: vytváří myšlenková schémata, jejichž prostřednictvím rozumíme světu i sobě samým. Dosavadní neschopnost filosofie porozumět vědě souvisela především s tím, že vědu (skutečnost i člověka) reflektovala pouze na základě tradičních pojmů a kategorií, které byly ovšem kdysi vytvořeny pro popis zcela jiných podmínek, než v jakých se lidstvo nachází dnes. Tato kniha je pokusem o vytvoření či nalezení takových schémat a pojmů, které by umožnily adekvátnější pochopení situace, v níž se dnešní lidstvo nachází a v níž věda hraje klíčovou roli. První část knihy představuje historickou analýzu vztahu filosofie a vědy, z níž vyplývá, že filosofie je naším sebeporozuměním. Analýza druhé části ukazuje, že věda je skutečnost (přinejmenším z praktického hlediska našeho jednání nelze dnes totiž vědu od skutečnosti odlišit).

   OIKOYMENH
  • acta-comeniana-28

   Acta Comeniana 28

   Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)

   Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky šest studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle diskusí humanistických učenců o biblickém překladu se zabývají logikou Petra Crockaerta, konceptualizací přírody v pansofickém díle J.A. Komenského, představami učenců 17. století o analogickém pohybu mořských vod a tělesných tekutin, výkladem knihy Genesis u Valentina Weigla či vlivem rosenkruciánství a učení Jakoba Böhma na koloniální projekty pietistických osadníků v Pensylvánii.
   Vychází v anglickém a německém jazyce.

   Filosofia
  • the-bohemian-reformation-and-religious-practice-10

   The Bohemian Reformation and Religious Practice 10

   Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.)

   Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo již 10. svazek ediční řady The Bohemian Reformation and Religious Practice, který vyšel jako 2. zvláštní číslo Filosofického časopisu za rok 2015. Publikace představuje jeden z příspěvků k 600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa. Naleznete v ní studie badatelů a badatelek působících v České republice, Maďarsku, Rakousku, Francii, USA a Austrálii, které jsou zaměřeny na Husovu osobnost a dílo, na jeho přátele a oponenty i na reflexi husovské tradice, a to vše v širokém teologickém, filosofickém, církevně-politickém a kulturním kontextu.

   Filosofia
  • interpretacni-semantika

   Interpretační sémantika

   Tomáš Koblížek

   Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn fakt, že význam výpovědi je určován jedinečným kontextem, do nějž je zasazena, a konkrétní formou jejího uspořádání. V tomto ohledu je přístup interpretační sémantiky vhodný pro analýzu a výklad literárních textů. Právě význam literárního díla nezřídka krystalizuje v napětí mezi obecnými pravidly jazyka a jejich zvláštním, situačně zakotveným uplatněním. Francois Rastier (*1945) je francouzský lingvista a hlavní představitel interpretačního přístupu v sémantice. Principy své teorie shrnuje ve dvou knihách: Interpretační sémantika (1987) a Smysl a textualita (1989).

   Vydavatelství FF UK
  • cognitive-psychology-in-early-jesuit-scholasticism

   Cognitive Psychology in Early Jesuit Scholasticism

   Daniel Heider (ed.)

   Jesuit scholastic philosophy exemplified by the figure of Francisco Suárez (1548–1617) is at present a topic intensively studied worldwide. However, especially in the English speaking academic world, the immediate histori­cal milieu of Suárez's philosophy and theology, constituted especially by the philosophical and theological production of his Jesuit contemporaries, is much less taken into account. In the field of philosophical cognitive psychology, extant especially in the commentaries on Aristotle's On the Soul, the present publication aims to partially ameliorate this status quo. All the chapters in this book to some extent give evidence of the theological motivation and theological horizon of the Jesuit cognitive psychology of the last decades of the 16th century and the first decades of the 17th century.

   Editiones scholasticae
  • historia-litteraria-v-ceskych-zemich

   Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století

   Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš (eds.)

   Publikace pojednává o vývoji a proměnách konceptu historia litteraria (dějiny vzdělanosti, Gelehrtengeschichte) v českých zemích a jeho představitelů „od Balbína k Cerronimu". Za počátek konceptu se považuje programové vymezení Francise Bacona, který roku 1605 navrhl vytvořit disciplínu, která by kumulovala a uspořádala veškeré dosažené vědecké poznání. „Módní vědou" se však historia litteraria stává až počátkem 18. století. Zůstala jí po tři čtvrtiny století, poté – v důsledku rostoucí potřeby pochopení kauzálních vztahů mezi historickými událostmi – se celý koncept začal dostávat do krize. Paradoxně právě tehdy získává historia litteraria větší prestiž v habsburské monarchii. Základy konceptu však v českých zemích byly položeny mnohem dříve, a to průkopnickou prací Bohuslava BalbínaBohemia docta. Na toto dílo navazovala řada učenců tvořících v průběhu 18. a na začátku 19. století. Největší prostor je v knize věnován pozoruhodné osobnosti historika vzdělanosti a sběratele Johanna Petera Cerroniho.

    

   Filosofia